of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur
min-bzk

Ministerie van BZK

 • dakkapel-voo-bieb

  Onderzoek naar de mate van uniformiteit tussen gemeenten en de mate van transparantie in de opbouw van de leges omgevingsvergunning

  Whitepaper van Ministerie van BZK juli 2012
  Naar aanleiding van de motie Wiegman heeft de toenmalige minister van VROM in juni 2009 toegezegd eind 2009 de Kamer te informeren over de uitkomst van het overleg met de provincies en gemeenten over de transparantie van de berekening van de leges welke op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen worden opgelegd. Dit overleg...
  Download PDF
 • bevolkingsdaglin

  Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012

  Whitepaper van Ministerie van BZK juli 2012
  Deze voortgangsrapportage maakt duidelijk dat de krimp- en anticipeerregio’s de uitdaging van bevolkingsdaling oppakken. Waar de krimpregio’s richting de concrete programmering en uitvoering van plannen gaan, bevinden de anticipeerregio’s zich nog veelal in de fase tussen bewustwording en regionale visievorming. Vooral de fases...
  Download PDF
 • handreiking-vp

  Handreiking voor het treffen van adequate maatregelen in geval van bedreigingen met agressie en geweld tegen burgemeesters en wethouders

  Whitepaper van Ministerie van BZK mei 2012
  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) willen – evenals het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) en de Wethoudersvereniging – dat politieke ambtsdragers op veilige en integere wijze hun taak kunnen uitvoeren. Agressie en geweld, in welke vorm of tegen...
  Download PDF
 • Staat-van-het-bestuur

  Staat van het bestuur 2010

  Whitepaper van Ministerie van BZK september 2010
  Het decentraal bestuur staat dicht bij de mensen. Mensen hebben directe contacten met gemeenten voor allerlei zaken, van het verkrijgen van paspoorten tot het aanvragen van vergunningen. Ook voeren provincies, gemeenten en waterschappen rijksbeleid uit (ook wel medebewind genoemd) op diverse terreinen: van rioolwaterzuivering tot sociale...
  Download PDF
 • vacature

  De grote uittocht

  Whitepaper van Ministerie van BZK april 2010
  De onderwijs- en overheidssectoren gaan een cruciale periode tegemoet. Door de vergrijzing wordt een tekort aan gekwalificeerde mensen verwacht. Door de economische recessie is sprake van krappe budgetten. De politieke keuzes die gemaakt gaan worden, zullen grote gevolgen hebben voor de arbeidsmarktpositie van de onderwijs- en overheidssectoren....
  Download PDF
Inloggen of registreren