of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Zes bouwstenen voor een toekomstige uitvoering Participatiewet

Participatiewet

Samenvatting

Werk maken vande Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. De eerste ervaringen zijn ondertussen opgedaan, bent u bezig de transformatie in het sociale

domein verder in te vullen en dienen zich nieuwe vraagstukken aan. Met in het achterhoofd dat er nog veel werk te doen is voor een toekomstbestendige uitvoering van de Participatiewet. Ondanks de aantrekkende economie.

Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Het streven is een ‘inclusieve arbeidsmarkt met meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk’ (zoals omschreven in het regeerakkoord).

De betere economische tijden hebben daar zeker een positief effect op; steeds meer mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

vinden een betaalde baan. Toch 38 procent van de gemeenten ziet een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. Bovendien neemt de

problematiek bij een groot deel van de doelgroep toe en lopen de tekorten bij gemeenten op.

Maatwerk door flexibele organisaties

Er zijn daarnaast nieuwe vraagstukken ontstaan, waarbij drie doelgroepen te onderscheiden zijn: 1) mensen die langdurig in de bijstand

zitten, 2) mensen met een psychische beperking en 3) de inburgeraars.

Dit vraagt om maatwerk. En om kennis en kunde van de specifieke situatie. Dat betekent het netwerk zo organiseren dat de uitvoerende

professional in staat is de juiste ondersteuning te bieden. Dan moeten organisaties kunnen meebewegen met ontwikkelingen. De andere voorwaarden om maatwerk te kunnen bieden, zijn robuustheid van dienstverlening, heldere (budgettaire) kaders en transparante verantwoording.

De juiste stappen: zes bouwstenen

U wilt graag snel een toekomstbestendige uitvoering van de Participatiewet in relatie met de Wmo, Jeugdzorg, onderwijs én economisch beleid.

U bent volop bezig om de juiste financiële, organisatorische en instrumentele stappen te zetten. Daarbij is integrale sturing van groot belang.

Juist daar zijn de voordelen te behalen.

 

In dit whitepaper wijzen we u de weg en reiken we u de zes bouwstenen aan voor toekomstbestendige uitvoering van de Participatiewet.

Inhoudsopgave

Wat speelt er?

Wat kan er beter?

Hoe kan het beter?

Ten slotte

Meer informatie

Inloggen of registreren