of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Verkrijging van eigendom door verjaring

Anne van Wijk-Driessen en Manouk Radstaak

Whitepaper-Verkrijging

Samenvatting

Overheden krijgen regelmatig te maken met (rechts)personen die grond van de overheid in gebruik hebben, die niet van plan zijn om het gebruik van de grond te beëindigen en die zich beroepen op verjaring. Wanneer is er sprake van verjaring? Wat kan en mag een overheid in zo’n situatie doen? Deze vragen komen in deze whitepaper aan de orde.

Hoewel ook andere goederen aan verjaring onderhevig kunnen zijn, beperken wij ons in deze whitepaper tot de verjaring van onroerende zaken, zoals een berm die door een rechts(persoon) bij de tuin is getrokken en als zodanig is ingericht. Omdat overheden veelal een bijzondere positie innemen, richten wij ons in deze whitepaper speciaal op gemeenten.

Gemeenten hebben naast privaatrechtelijke bevoegdheden ook publiekrechtelijke bevoegdheden. In 2008 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor het eerst bevestigd dat gemeenten ook door middel van hun publiekrechtelijke bevoegdheden kunnen optreden tegen onrechtmatig gebruik van een onroerende zaak. Een gemeente beschikt vaak over de mogelijkheid om onrechtmatig gebruik aan te pakken door handhaving op grond van de APV of het bestemmingsplan. In deze whitepaper zullen we ons echter beperken tot de privaatrechtelijke bevoegdheden van gemeenten.

Over de verkrijging van eigendom door verjaring wordt veel geprocedeerd. In de afgelopen periode is een aantal belangrijke uitspraken gewezen, die met name voor de gemeentepraktijk van belang zijn. Ook bij deze uitspraken zullen wij in deze whitepaper stilstaan.

Inhoudsopgave

Inleiding

Onderscheid tussen verkrijgende en bevrijdende verjaring

Bezit

Stuiting

Eigenrichting is niet toegestaan

Een beroep op verkrijging door verjaring kan onrechtmatig zijn

Praktische tips

Contactgegevens

Inloggen of registreren