of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Sociaal

 • wijkverpleegkundige

  De ‘Zichtbare schakel’- wijkverpleegkundige: een hele zorg minder

  Whitepaper van BMC advies management juni 2012
  In dit onderzoek zijn cliëntgebonden kosten en baten onderzocht van het ‘Zichtbare schakel’-programma tot 1 september 2011. In dit programma worden sinds 1 oktober 2009 extra wijkverpleegkundigen ingezet in (met name) de veertig achterstandswijken om, naast de geïndiceerde zorg, te kunnen werken aan integrale zorg en...
  Download PDF
 • licom-klein

  Verbonden met Licom

  Whitepaper van Rekenkamercommissies Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, Vaals december 2012
  De afgelopen maanden en jaren is al het nodige onderzocht over hetgeen in de uitvoering van de Wsw in Oostelijk Zuid Limburg is misgegaan, onder andere bij Licom NV. Opvallend genoeg speelde in al die onderzoeken de gemeenteraad als eindverantwoordelijke geen rol. Dat is de reden voor de rekenkamercommissies van de gemeenten Brunssum, Heerlen,...
  Download PDF
 • vp-krimp-klein

  Krimpen met perspectief

  Whitepaper van Stamm cmo april 2012
  Scholen in Drenthe kampen met dalende leerlingaantallen. Naar verwachting krimpt het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd in de periode tussen 2011 en 2020 met 13%, in sommige Drentse gemeenten zelfs met 30%. Dat dit grote gevolgen zal hebben voor het basisonderwijs is evident. Concreet gaat het om een daling van 6.550 kinderen in Drenthe...
  Download PDF
 • integriteit2-klein

  Aanscherping handhaving en sanctieregime in de WWB per 01-01-2013

  Whitepaper van Kluwer november 2012
  Per 1 januari 2013 is de ‘Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving’ van kracht en bent u als gemeente verplicht om de teveel betaalde bijstand terug te vorderen. Tevens bent u verplicht een bestuurlijke boete op te leggen. Deze whitepaper bevat een beknopte uitleg van de inhoud van de wet en een advies hoe een...
  Download PDF
 • jeugdwerkeloosheid-klein

  Jongeren aan het werk

  Whitepaper van SP Tweede Kamerfractie november 2012
  De crisis raakt jongeren bovengemiddeld hard. In Spanje en Griekenland hebben jongeren nauwelijks kans op een baan. Meer dan de helft van de jeugd in deze landen is momenteel werkloos. Ook in de rest van Europa loopt de jeugdwerkloosheid snel op. In de zeventien eurolanden ligt de werkloosheid op 22.8%. En waar in Nederland de...
  Download PDF
 • UKV-III-tcm5-336667.150-helft

  UWV Kennisverslag 2012-3

  Whitepaper van UWV november 2012
  Dit UWV Kennisverslag (UKV) is voor een groot deel gewijd aan twee actuele thema’s: arbeidsparticipatie en gezondheidsbeleving. Een artikel gaat over de arbeidskansen van oudere (55+) en arbeidsbeperkte WW’ers. Zij komen moeilijk aan de slag. Vinden zij echter werk, dan is hun arbeidspositie vrijwel even goed als die van andere...
  Download PDF
 • betaalbare-zorg-klein

  Naar beter betaalbare zorg

  Whitepaper van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport juni 2012
  De Taskforce Beheersing Zorguitgaven is ingesteld door de bewindspersonen van VWS en de minister van Financiën. Doelstelling is de ontwikkeling van een realistische strategie en het doen van concrete voorstellen om de collectieve zorguitgaven op de middellange termijn beter te beheersen en op een houdbaar groeipad te krijgen. Aan de...
  Download PDF
 • vp-rapport-movisie

  Van samen zoeken naar samen werken

  Whitepaper van Movisie augustus 2012
  Sinds 2007 doet MOVISIE tweejaarlijks onderzoek naar de ervaringen van organisaties die een rol vervullen in de uitvoering van maatschappelijke ondersteuning. Het gaat daarbij zowel om professionele organisaties als om burgerverbanden zoals verenigingen en wijkraden. Aan het derde Trendonderzoek Wmo hebben 365 orga­nisaties meegedaan. Zij...
  Download PDF
 • Wmo

  Grenzen aan de Wmo?

  Whitepaper van Stichting De Ombudsman september 2012
  De centrale vraag van dit onderzoek is in hoeverre gemeenten inkomensgrenzen en andere financiële voorwaarden stellen bij de beoordeling van Wmo-aanvragen en of gemeenten hun beleid hebben aangepast aan de jurisprudentie van de Centrale Raad hierover. Stichting De Ombudsman stelt vast dat er in de tweede helft van 2012 nog steeds...
  Download PDF
 • Kohnstamm-Instituut-vp_1

  Het bereik van allochtone kinderen met Voor- en Vroegschoolse Educatie

  Whitepaper van Kohnstamm Instituut juli 2012
  Gemeenten weten risicogezinnen goed te bereiken met voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Zelf hebben zij echter over het algemeen weinig zicht op het bereik van VVE.  De meeste gemeenten weten niet welke groepen kinderen met de VVE-programma’s worden bereikt en welke niet en brengen ook de redenen voor niet-bereik niet systematisch...
  Download PDF
Inloggen of registreren