of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Sociaal

 • Radicalisering

  RAN Cities Conference Foreign Fighters

  Whitepaper van RadarGroep juni 2014
  De visie van RAN Met schattingen tot 2000 Syriëgangers is de betrokkenheid van Europese burgers nog nooit zo groot geweest in vergelijking met andere recente brandhaarden. Deze zogenoemde foreign fighters zijn voor ons geen vreemden. Het zijn Europeanen, kunnen zelfs bij onze kinderen in de klas zitten of de zonen (soms ook dochters) van...
  Download PDF
 • Whitepaper-Strategische-positionering

  Strategische positionering, sturing en bekostiging in het sociaal domein

  Whitepaper van RadarGroep april 2014
  In 2013 heeft Stade Advies op verzoek van de MOgroep een model ontwikkeld aan de hand waarvan lokale overheden en maatschappelijke organisaties hun strategische positionering in het sterk veranderende sociaal domein kunnen overwegen en analyseren. Dit model dat bekend is geworden als het ´kwadrantenmodel´ laat zien dat de...
  Download PDF
 • Whitepaper

  Schakelen tussen kwadranten

  Whitepaper van RadarGroep april 2014
  De ontwikkeling naar een andere rolverdeling tussen burgers, maatschappelijke organisaties en overheid in het sociale domein noodzaken betrokken organisaties na te denken over hun positie. Stade Advies heeft een model ontwikkeld om dit denkproces te faciliteren. In  dit model zijn de belangrijkste variabelen de sturingsfilosofie van de...
  Download PDF
 • UWV-Kennisverslag-2014-1

  UWV Kennisverslag 2014-1

  Whitepaper van UWV maart 2014
  In dit UWV Kennisverslag (UKV) staan de mogelijkheden tot arbeidsparticipatie van mensen met een uitkering centraal. We gaan in op de belemmeringen die mensen met een Wajong- of WIA-uitkering kunnen ondervinden bij het vinden of behouden van werk. Ook kijken we naar de kansen van mensen met een WW-uitkering om weer aan het werk te komen en naar...
  Download PDF
 • tsj-vp

  Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd: eerste rapportage

  Whitepaper van Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd januari 2013
  De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) is in september 2012 geïnstalleerd in opdracht van het Rijk, VNG en IPO. De TSJ heeft tot taak het volgen van de voorbereiding op de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg aan gemeenten, zodat tijdig de nodige maatregelen kunnen worden genomen om risico’s te...
  Download PDF
 • tsj-vp_1

  Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd: tweede rapportage

  Whitepaper van Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd juni 2013
  Bevindingen periode januari tot en met mei 2013   Volgens de TSJ is bij gemeenten en betrokken partijen sprake van een zichtbare  versnelling en toenemend urgentiebesef van het transitieproces. In veel gemeenten  zijn pilots gestart om nieuwe werkwijzen te introduceren om integraal, uitgaande  van eigen kracht, zo licht...
  Download PDF
 • tsj-vp_2

  Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd: derde rapportage

  Whitepaper van Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd februari 2014
  Met de huidige aanpak en tempo kan de transitie per 1 januari 2015 niet op een verantwoorde wijze worden gerealiseerd is de harde conclusie van de TSJ in deze rapportage. Op te veel cruciale punten in het proces van de transitie is vertraging ontstaan. Gemeenten zijn nu aan zet vindt de commissie. De belangrijkste aanbeveling die de TSJ aan...
  Download PDF
 • Connect.engage.succeed

  Regie - Nabij en verbonden

  Whitepaper van Centric februari 2014
  De gemeente staat de komende jaren voor de uitdaging om het sociale stelsel te hervormen en is verantwoordelijk voor een samenhangend ondersteuningsaanbod op het gebied van onderwijs, werk, inkomen en (jeugd)zorg. Verbinding en regievoering zijn daarbij sleutelwoorden. De veranderende werkwijze heeft gevolgen voor de informatievoorziening voor...
  Download PDF
 • Voorkant-PBLQatie-40

  De kinderopvangketen

  Whitepaper van PBLQ december 2012
  Met de stelselherziening van de Wet kinderopvang per 1 januari 2010 hebben de Ministeries van OCW en SZW gewerkt aan een verbetering van de informatie-uitwisseling in de kinderopvangketen. Het doel hiervan is het versterken van toezicht en handhaving door GGD’en, gemeenten en de Inspectie van het Onderwijs en de vermindering van fraude en...
  Download PDF
 • vp-sociale-staat-van-Nederland-voor-wp_1

  De sociale staat van Nederland 2013

  Whitepaper van Sociaal en Cultureel Planbureau december 2013
  In De sociale staat van Nederland (ssn) beschrijft en analyseert het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) tweejaarlijks de leefsituatie van de Nederlandse bevolking en van verschillende groepen daarin aan de hand van kerncijfers over zaken als onderwijs, arbeid, inkomen, gezondheid, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, veiligheid...
  Download PDF
Inloggen of registreren