of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Ruimte en Milieu

 • vp-PBL-rapport

  Nieuwe steden in de Randstad

  Whitepaper van Planbureau voor de Leefomgeving september 2012
  Deze publicatie bespreekt het heden en verleden van de zogenaamde 'groeikernen' en verkent hun toekomst. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de ontwikkelingen vanuit het perspectief van die groeikernen zelf, maar ook naar hun positie in de nationale verstedelijkingsopgaven, zoals de recentelijk gelanceerde 'metropoolregio'....
  Download PDF
 • vp-PBL-Balans

  Balans van de Leefomgeving 2012

  Whitepaper van Planbureau voor de Leefomgeving september 2012
  Nederland staat voor grote opgaven. De samenleving zoekt een uitweg uit de economische crisis en naar continuering van de welvaart – in de wetenschap dat andere landen Nederland op diverse fronten in concurrentiekracht voorbij dreigen te streven. Tegelijkertijd is het nodig te kijken naar de natuurlijke hulpbronnen op basis waarvan die...
  Download PDF
 • vp-grondexploitatie

  Grond voor exploitatie

  Whitepaper van Rekenkamer Rotterdam september 2012
  In 2011 is de gemeente Rotterdam geconfronteerd met een grote financiële tegenvaller in de grondexploitaties. Een verlies van € 195 miljoen is daarbij ten laste gekomen van de financiële reserves van de gemeente. Ondanks de grote impact van deze tegenvaller constateert de rekenkamer in haar rapport ‘grond voor...
  Download PDF
 • vp-CPB-notitie

  Wat zijn de kosten en veiligheidsbaten van wel of niet meestijgen met de zeespiegel en extra zoetwaterbuffer?

  Whitepaper van Centraal Planbureau september 2012
  Verandering van klimaat zal grote gevolgen hebben voor de Nederlandse waterhuishouding, economie en natuur. In het kader van het Deltaprogramma wordt onderzocht welke maatregelen nodig zijn om voor burgers en bedrijven voldoende waterveiligheid en zoetwater te garanderen. Afgelopen half jaar is een kosten-effectiviteitanalyse gemaakt van de...
  Download PDF
 • NVMP-whitepaper_1

  Naar een gesloten kringloop voor elektronica

  Whitepaper van Vereniging NVMP augustus 2012
  De conclusie is dat de nieuwe Europese doelstellingen en de maatschappelijke ambities ten aanzien van elektronisch afval alleen bereikt kunnen worden als alle partijen die betrokken zijn bij het voortbrengen en verwerken van e-waste zich daarvoor inzetten. Alles verantwoorden is alleen samen mogelijk. De Vereniging NVMP vertaalt deze ...
  Download PDF
 • vestia

  Herstel van vertrouwen

  Whitepaper van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) september 2012
  De positie en rol van de gemeenten ten opzichte van de corporaties is de afgelopen decennia sterk veranderd. Was de gemeente in de jaren tachtig van de vorige eeuw nog de financier, de subsidieverstrekker en de (mede)toezichthouder van corporaties, nu is de gemeente partner bij het maken van prestatie-afspraken en vervult ze nog voor 50% de rol...
  Download PDF
 • de-nieuwe-weg

  Een nieuwe weg

  Whitepaper van Raad voor de leefomgeving en infrastructuur september 2012
  De Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad brachten in de zomer van 2010 het advies Maak ruimte voor vernieuwing; investeren en besparen in het publieke domein uit . Bij de opstelling van dit advies werkten de drie raden zeer nauw samen in afwachting van de vorming van de Raad voor de leefomgeving en...
  Download PDF
 • natuur

  Advies wetsvoorstel natuurbescherming

  Whitepaper van Raad van State juli 2012
  Het wetsvoorstel natuurbescherming vervangt het huidige wettelijke stelsel voor natuurbescherming, zoals dat is neergelegd in de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998), de Flora- en faunawet (Ffw) en de Boswet, door één wet: de Wet natuurbescherming. Het voorstel regelt daarmee primair de taken en bevoegdheden ten behoeve van de...
  Download PDF
 • megastal

  De provinciale ruimtelijke verordening en de 'megastal'

  Whitepaper van Hekkelman april 2012
  Mr. P.P.A. Bodden: Dit artikel is een bewerking van mijn lezing tijdens de Actualiteitendag Agrarisch Recht 2012. Geheel volgens de formule van deze jaarlijkse actualiteitendag heb ik me beperkt tot een korte terugblik over 2011 en een vooruitblik naar 2012. De lezing had als onderwerp de regulering van de intensieve veehouderij in Nederland...
  Download PDF
 • imagesCAWV67WD

  De 9 juli-arresten, een storm in een glas water

  Whitepaper van Hekkelman mei 2012
  Het bij de arresten Staat/Matser en Staat/Markus geïntroduceerde begrip dwangbestemming is nadien meermalen in de rechtspraak gehanteerd bij het bepalen van de werkelijke waarde van ter onteigening aangewezen onroerende zaken. In een reeks van vijf arresten heeft de Hoge Raad op 9 juli 2010 een nuancering aangebracht op de toepassing van de...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Ruimte en Milieu (267) Branches Bezuinigingen (1) Bibob (1) Integriteit (1) Leegstand (2) Participatie (1) Vastgoed en overheid (9) Veiligheid (2) Meer branches