of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Ruimte en Milieu

 • vp-Krimp-in-beeld-def

  Krimp in beeld

  Whitepaper van Movisie januari 2012
  Veel plattelandsgemeenten zullen de komende jaren te maken krijgen  met bevolkingsdaling. De bevolking vergrijst, jongeren trekken naar de  stad en gezinnen verhuizen naar aantrekkelijker woongebieden met meer voorzieningen. Op lokaal niveau kan dit negatieve gevolgen hebben, zoals leegstand, stagnatie  op de woningmarkt en het...
  Download PDF
 • elektrisch-rijden

  Elektrisch rijden in 2050: gevolgen voor de leefomgeving

  Whitepaper van Planbureau voor de Leefomgeving november 2012
  Als alle personenauto’s in Nederland op elektriciteit zouden rijden, verbetert het milieu en de leefomgeving vooral in de steden, met name door minder CO2-uitstoot en geluidshinder. Ook wordt ons land dan minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Elektrisch rijden kost de overheid, bij gelijkblijvend belastingregime, wel geld. Ook de...
  Download PDF
 • stedelijke-vernieuwing

  Opgave stedelijke vernieuwing en woningbouw

  Whitepaper van ABF Research oktober 2012
  De inzet voor stads- en dorpsvernieuwing en later stedelijke vernieuwing heeft in de afgelopen decennia de kwaliteit van het wonen en leven in steden en dorpen aantoonbaar verbeterd. Stedelijke vernieuwing staat echter voor nieuwe uitdagingen nu de financiële middelen van betrokken partijen onder druk staan. Om een beeld te geven van de...
  Download PDF
 • vp-PBL-rapport

  Nieuwe steden in de Randstad

  Whitepaper van Planbureau voor de Leefomgeving september 2012
  Deze publicatie bespreekt het heden en verleden van de zogenaamde 'groeikernen' en verkent hun toekomst. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de ontwikkelingen vanuit het perspectief van die groeikernen zelf, maar ook naar hun positie in de nationale verstedelijkingsopgaven, zoals de recentelijk gelanceerde 'metropoolregio'....
  Download PDF
 • vp-PBL-Balans

  Balans van de Leefomgeving 2012

  Whitepaper van Planbureau voor de Leefomgeving september 2012
  Nederland staat voor grote opgaven. De samenleving zoekt een uitweg uit de economische crisis en naar continuering van de welvaart – in de wetenschap dat andere landen Nederland op diverse fronten in concurrentiekracht voorbij dreigen te streven. Tegelijkertijd is het nodig te kijken naar de natuurlijke hulpbronnen op basis waarvan die...
  Download PDF
 • vp-grondexploitatie

  Grond voor exploitatie

  Whitepaper van Rekenkamer Rotterdam september 2012
  In 2011 is de gemeente Rotterdam geconfronteerd met een grote financiële tegenvaller in de grondexploitaties. Een verlies van € 195 miljoen is daarbij ten laste gekomen van de financiële reserves van de gemeente. Ondanks de grote impact van deze tegenvaller constateert de rekenkamer in haar rapport ‘grond voor...
  Download PDF
 • vp-CPB-notitie

  Wat zijn de kosten en veiligheidsbaten van wel of niet meestijgen met de zeespiegel en extra zoetwaterbuffer?

  Whitepaper van Centraal Planbureau september 2012
  Verandering van klimaat zal grote gevolgen hebben voor de Nederlandse waterhuishouding, economie en natuur. In het kader van het Deltaprogramma wordt onderzocht welke maatregelen nodig zijn om voor burgers en bedrijven voldoende waterveiligheid en zoetwater te garanderen. Afgelopen half jaar is een kosten-effectiviteitanalyse gemaakt van de...
  Download PDF
 • NVMP-whitepaper_1

  Naar een gesloten kringloop voor elektronica

  Whitepaper van Vereniging NVMP augustus 2012
  De conclusie is dat de nieuwe Europese doelstellingen en de maatschappelijke ambities ten aanzien van elektronisch afval alleen bereikt kunnen worden als alle partijen die betrokken zijn bij het voortbrengen en verwerken van e-waste zich daarvoor inzetten. Alles verantwoorden is alleen samen mogelijk. De Vereniging NVMP vertaalt deze ...
  Download PDF
 • vestia

  Herstel van vertrouwen

  Whitepaper van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) september 2012
  De positie en rol van de gemeenten ten opzichte van de corporaties is de afgelopen decennia sterk veranderd. Was de gemeente in de jaren tachtig van de vorige eeuw nog de financier, de subsidieverstrekker en de (mede)toezichthouder van corporaties, nu is de gemeente partner bij het maken van prestatie-afspraken en vervult ze nog voor 50% de rol...
  Download PDF
 • de-nieuwe-weg

  Een nieuwe weg

  Whitepaper van Raad voor de leefomgeving en infrastructuur september 2012
  De Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad brachten in de zomer van 2010 het advies Maak ruimte voor vernieuwing; investeren en besparen in het publieke domein uit . Bij de opstelling van dit advies werkten de drie raden zeer nauw samen in afwachting van de vorming van de Raad voor de leefomgeving en...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Ruimte en Milieu (260) Branches Bezuinigingen (1) Bibob (1) Integriteit (1) Leegstand (2) Participatie (1) Vastgoed en overheid (9) Veiligheid (2) Meer branches