of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Financiën

 • Wet-Straffen---Beschermen

  Welke impact heeft de aanstaande wet Straffen & Beschermen op gemeenten?

  Whitepaper van jb lorenz maart 2021
  In deze factsheet gaan we in op de status en impact van de wet Straffen & Beschermen (wet S&B) waarvoor er naar wordt gestreefd om deze op 1 mei 2021 in werking te laten treden. De wet heeft als doel om de straf(tijd) beter te benutten, recidive te voorkomen en beter aan te sluiten bij de opvattingen in de maatschappij.   Een...
  Download PDF
 • Sweco_3

  Ruimte voor de toekomst

  Whitepaper van Sweco Nederland B.V. februari 2021
  Door de opwarming van de aarde stijgt wereldwijd de zeespiegel. Hoeveel de zeespiegel in Nederland precies stijgt is onzeker. Het deltascenario gaat uit van een stijging tot 1 meter in 2100, maar op basis van nieuw onderzoek wordt een stijging van 2 à 3 meter niet uitgesloten. Juist in deze periode is Nederland ook volop bezig met andere...
  Download PDF
 • EIFFEL-Toezicht-Vennootschapsbelasting

  Toezicht op de vennootschapsbelastingplicht bij Nederlandse gemeenten

  Whitepaper van EIFFEL januari 2021
  Deze bijdrage geeft verslag van een onderzoek naar het toezicht, zoals de Belastingdienst dat uitoefent op Nederlandse gemeenten. Daartoe zijn 24 gemeenten onderzocht, waarvan dertien gemeenten onder horizontaal toezicht stonden en elf gemeenten onder klassiek toezicht. Voor deze gemeenten is in beeld gebracht, welke vorm van toezicht...
  Download PDF
 • Vindsubsidies_3

  Gemeenten aan zet bij implementatie smart grids

  Whitepaper van Vindsubsidies januari 2021
  De overbelasting van ons elektriciteitsnet neemt toe. Op veel plekken in Nederland kunnen nu al geen duurzame energie projecten meer gerealiseerd worden. De uitrol van slimme netten, smart grids, kan dit probleem helpen oplossen en ook nog kosten van netverzwaring besparen. In (Europees) beleid en ook in subsidieprogramma’s is veel...
  Download PDF
 • Engage-Process

  De inzet van processen voor de Rechtmatigheidsverantwoording

  Whitepaper van Engage Process januari 2021
  Aan gemeenten, provincies en andere organisaties die voor een groot deel met publiek geld gefinancierd worden, wordt gevraagd een "rechtmatigheidsverklaring" af te geven. Ook wordt in een later stadium gevraagd een In Control statement af te geven. Terwijl er op verschillende wijzen invulling gegeven wordt aan deze...
  Download PDF
 • Annual-Insight

  Meer grip op de zorg

  Whitepaper van Annual Insight november 2020
  Zorgcontinuïteit is een van de hoogste prioriteiten van gemeenten en regio’s. Regionale overheden zijn afhankelijk van zorgaanbieders, zeker wanneer er veel budget of cliënten bij één aanbieder zijn ondergebracht, of wanneer er slechts één zorgaanbieder zorg biedt aan een kleine, kwetsbare doelgroep. Daarom...
  Download PDF
 • jb-lorenz_1

  Van een landelijk beeld naar een lokale blik. Onderzoek naar daling jeugd-pgb's

  Whitepaper van jb lorenz november 2020
  Onderzoek van jb Lorenz laat zien waarom landelijke trendrapportages niet meer voldoende representatief zijn voor de lokale situatie Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is een daling te zien van het aantal persoonsgebonden budgetten voor jeugdigen. In opdracht van het ministerie van VWS heeft jb Lorenz een onderzoek uitgevoerd naar de...
  Download PDF
 • Vindsubsidies_2

  De Europese Green Deal: Kansen voor gemeenten en provincies

  Whitepaper van Vindsubsidies oktober 2020
  De Green Deal is een strategie gericht op een duurzame Europese economie waarbij we op alle beleidsterreinen de klimaat- en milieuproblemen als kansen zien. Een belangrijk streven is om van Europa in 2050 een klimaatneutraal continent te maken. Om dit doel te bereiken is een routekaart uitgestippeld met maatregelen om grondstoffen...
  Download PDF
 • jb-lorenz

  Onderzoek afbakening jeugdhulp zonder verblijf

  Whitepaper van jb lorenz oktober 2020
  Gemeenten hebben, wellicht zonder dat ze het zich voldoende realiseren, ruimte en mogelijkheden om lokaal te zorgen voor een balans tussen de vraag naar jeugdhulp en een afbakening van de jeugdhulpplicht. In dat kader doen de onderzoekers van jb Lorenz in dit rapport, dat onlangs naar de Tweede Kamer werd gezonden, een aantal...
  Download PDF
Inloggen of registreren