of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Kennisverslag 2017-3: Re-integratie langdurig zieke werknemers

UKV-2017-3_1

Samenvatting

Sinds 2007 kunnen werkgevers ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Omdat de financiële prikkels voor eigenrisicodragers directer verbonden zijn aan re-integratie en instroom WGA van zieke werknemers, zou dat kunnen leiden tot meer of efficiëntere re-integratieactiviteiten en daardoor een lagere WIA-instroom. Aan de hand van een enquêteonderzoek onder langdurig zieke werknemers kijken wij in dit artikel of er verschil is in ervaren re-integratieactiviteiten en de re-integratieresultaten in de eerste 2 ziektejaren tussen werknemers van eigenrisicodragers voor de WGA en die van publiek verzekerden.

We zien de volgende resultaten:

- Er is geen verschil in kans op volledige hersteldmelding of gedeeltelijke werkhervatting binnen 1 jaar, dan wel 1,5 jaar na ziekmelding tussen werknemers van eigenrisicodragers en werknemers van publiek verzekerde werkgevers. Ook de geschatte duur van het ziekteverzuim verschilt niet tussen deze 2 groepen. Rond 1 jaar is 23% en rond 1,5 jaar 47% van de langdurig zieke werknemers weer volledig beter gemeld.

- De langdurig zieke werknemers ervaren geen verschil in begeleiding tussen eigenrisicodragende en publiek verzekerde werkgevers. Ook de tevredenheid van de werknemers met de begeleiding verschilt niet tussen deze 2 groepen.

- Bij 1,5 jaar ziekte verwachten werknemers van eigenrisicodragers even vaak als werknemers van publiek verzekerde werkgevers een aanvraag te doen voor een WIA-uitkering (rond de 58% van de werknemers die nog ziek zijn op dat moment).

Onze conclusie is dat de weg naar de WIA de eerste 2 jaar van het ziekteverzuim niet verschilt tussen werknemers van eigenrisicodragers voor de WGA en werknemers van publiek verzekerde werkgevers. Deze bevinding is in lijn met eerder verricht onderzoek.

Inhoudsopgave

De relatie tussen eigenrisicodragerschap voor de WGA en re-integratie

Pijlers beleid rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

‘De Weg naar de WIA’ – een onderzoek onder langdurig zieke werknemers en vangnetters

Eigenrisicodragerschap voor de WGA-verzekering

Weinig verschil tussen de 2 groepen werknemers

Ervaren re-integratieactiviteiten en tevredenheid met begeleiding

Technische toelichting

Re-integratiesucces: werkhervatting, hersteldmelding en uitstroomkans

Re-integratiesucces: duur van het ziekteverzuim

WIA-aanvraag

Beschouwing
Inloggen of registreren