of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Kennisverslag 2016-8: De dalende arbeidsparticipatie van WGA’ers verklaard

Onder de invloed van vergrijzing en uitkeringsduur

UWV-Whitepaper

Samenvatting

De arbeidsparticipatie van mensen met een WGA-uitkering daalt de laatste jaren. Het beeld verschilt echter per subgroep. Vooral het aandeel voormalig werknemers dat werkt is sterk gedaald, terwijl voor vangnetters de daling beperkt is.

De WGA is onderdeel van de WIA. Deze wet is ingevoerd in 2005, waardoor nog steeds sprake is van ingroeieffecten (zie box 1 voor een toelichting op de WIA en het onderscheid tussen voormalig werknemers en vangnetters). Doordat de instroom in de WGA veel groter is dan de uitstroom uit de WGA groeit het WGA-bestand en verandert de samenstelling. Zo vergrijst het bestand en neemt de gemiddelde uitkeringsduur toe. Veranderingen in de samenstelling kunnen van invloed zijn op de arbeidsparticipatie. Het doel van dit artikel is om te bepalen welk deel van de verandering in arbeidsparticipatie kan worden toegeschreven aan veranderingen van de samenstelling en welk deel aan andere factoren (waaronder de conjunctuur). De analyses in dit artikel laten zien dat de veranderde samenstelling van invloed is op de arbeidsparticipatie van WGA’ers, maar dat de omvang en richting van het effect verschilt per subgroep.

Inhoudsopgave

1) Arbeidsparticipatie van WGA'ers sterk gedaald

2) Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

3) Samenstelling van de WGA-populatie verandert

4) Gevolgen van een veranderde samenstelling

5) Sinds 2008 vinden WGA'ers minder snel werk

6) Kans om een baan te vinden is afgenomen

7) Methode voor uitsplitsing

Inloggen of registreren