of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Kennisverslag 2014-2

Kennisverslag-2014-2.1

Samenvatting

In het UWV Kennisverslag (UKV) 2014-2 kijken we vooruit naar de komende Quotumwet. We gaan na in hoeverre werkgevers bereid zijn arbeidsbeperkten in dienst te nemen én hoe zij mensen met een geringe arbeidsproductiviteit succesvol in hun bedrijf kunnen inpassen. Daarnaast besteden we aandacht aan de gevolgen van de economische crisis voor de arbeidsdeelname van langdurig zieken en het risico op instroom in de WIA. Ook de dienstverlening van UWV komt aan bod: we gaan na in hoeverre de dienstverlening aan WW’ers de uitstroom naar werk bevordert en daarmee de uitkeringslasten verlaagt. Verder bekijken we of het mogelijk is via online dienstverlening gewenst gedrag te stimuleren.

Inhoudsopgave

Ontwikkelingen in de sociale zekerheid

1 Volumeontwikkelingen

Arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie

2 Bereidheid om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen

3 Geschikt werk voor geschikte mensen

4 De gevolgen van de crisis voor langdurig zieken

Professionaliseren dienstverlening

5 Persoonlijk contact werkt

6 Online stimuleren van gewenst gedrag

Inloggen of registreren