of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd: eerste rapportage

tsj-vp

Samenvatting

De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) is in september 2012 geïnstalleerd in opdracht van het Rijk, VNG en IPO. De TSJ heeft tot taak het volgen van de voorbereiding op de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg aan gemeenten, zodat tijdig de nodige maatregelen kunnen worden genomen om risico’s te beheersen. De TSJ schenkt daarbij bijzondere aandacht aan de jeugdbescherming en jeugdreclassering.

De afgelopen maanden heeft de TSJ zich een beeld gevormd van de stand van zaken van de decentralisatie van de jeugdzorg en heeft de TSJ een werkwijze bepaald die ze wil volgen om in de komende jaren de voortgang van de decentralisatie van de jeugdzorg te monitoren.

In deze eerste rapportage maakt de TSJ zich zorgen over de voortgang van de decentralisatie. Overdracht van alle jeugdzorg naar gemeenten per 1 januari 2015 betekent immers dat de tweede helft van 2014 alles ‘uitvoeringsgereed’ moet zijn: jeugdhulp moet dan al zijn ‘ingekocht’ voor 2015, uitvoeringsorganisaties moeten zijn ingericht en toeleidingsystemen moeten duidelijk zijn en worden gecommuniceerd naar jeugdigen, gezinnen en verwijzers.

De zorgen van de commissie komen tot uitdrukking in de thema’s:
1. sturing op het transitieproces
2. inzicht in de opgave en
3. continuïteit van zorg.

Op deze thema’s doet de commissie een aantal aanbevelingen die zeer relevant zijn voor de transitie.


Inhoudsopgave

1. Eerste bevindingen
2. Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugd
3. Stelselmeter
4. Werkwijze
5. Bevindingen
6. Onderwerpen komende rapportageperiode
Bijlage 1: Gebruikte terminologie
Bijlage 2: Nadere uitwerking Stelselmeter
Inloggen of registreren