of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Ruimte voor de toekomst

Flexibel invullen van investeringsopgaven om effecten van zeespiegelstijging in de toekomst te kunnen opvangen

Sweco_3

Samenvatting

Door de opwarming van de aarde stijgt wereldwijd de zeespiegel. Hoeveel de zeespiegel in Nederland precies stijgt is onzeker. Het deltascenario gaat uit van een stijging tot 1 meter in 2100, maar op basis van nieuw onderzoek wordt een stijging van 2 à 3 meter niet uitgesloten. Juist in deze periode is Nederland ook volop bezig met andere grote opgaven: het bouwen van een miljoen nieuwe woningen, het aanleggen, vervangen en renoveren van infrastructuur, de energietransitie en de transitie van het landelijk gebied.

 

Sweco berekende dat aan de vijf grootste opgaven (woningbouw, infrastructuur, energietransitie, klimaatadaptatie, landbouw en natuur) een prijskaartje hangt van ongeveer € 900 miljard in de periode tot 2050. Daarnaast werkt Sweco deze investeringen voor vijf regio’s in meer detail uit voor het Kennisprogramma Zeespiegelstijging, om gebiedsgericht beter zicht te krijgen op het effect van zeespiegelstijging op deze investeringen. Deze investeringen vragen landelijk om meer dan 100.000 ha ruimte en bepalen daarmee voor een belangrijk deel de inrichting van ons land na 2050. Bij deze

investeringen wordt echter op dit moment niet of nauwelijks rekening gehouden met de toekomstige effecten van de stijgende zeespiegel, waaronder hogere waterstanden op en langs kust en rivieren, verzilting in rivieren en polders en vernatting van de laaggelegen delen van Nederland.

 

Gezien de levensduur van deze investeringen is dit niet terecht. Zeespiegelstijging kan tot gevolg hebben dat de miljarden investeringen die we nu doen in de toekomst alsnog op de schop moeten. Nog een groter risico is dat, zonder samenhangende sturing, de snelle ruimtelijke ontwikkelingen in de komende decennia er voor zorgen dat er helemaal geen flexibiliteit of ruimte meer is om in de toekomst de aanpassingen te kunnen doen die nodig zijn om ons land in de toekomst veilig en leefbaar te houden.

 

Met dit whitepaper geven we inzicht en oplossingsrichtingen voor dit complexe vraagstuk. We pleiten voor het reserveren van ruimte en het borgen van flexibiliteit in ruimte of in aanpasbaarheid van de inrichting van ons land, zodat we in de toekomst adequaat maatregelen kunnen nemen tegen een stijgende zeespiegel.

 

Interessant voor:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselvoorziening (LNV), Deltaprogramma, kennisinstituten, partijen die betrokken zijn bij de ruimtelijke ordening, ruimtelijke investeringen en het waterbeheer in de kustregio, waaronder waterschappen, gemeenten, provincies, ontwikkelaars, aannemers, bouwbedrijven, Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland), de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en natuurorganisaties zoals

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL

Inhoudsopgave

1. Een onzekere toekomst

2. De investeringsagenda voor Nederland

3. Gevolgen van zeespiegelstijging voor de investeringsagenda

4. Adaptief investeren is nodig

5. Conclusie en aanbevelingen: reserveer ruimte voor de toekomst

Colofon

Contact

Over Sweco

Bronvermelding

Bijlage 1: Toelichting en uitgangspunten berekeningen

Bijlage 2: Berekeningen oppervlakten

Inloggen of registreren