of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Resultaten enquête griffier en gemeenteraadsverkiezingen

griffiers-voor-wp-2

Samenvatting

Welke rol vervult de raadsgriffier vóór en na de verkiezingen? In deze inventariserende studie waaraan 143 raadsgriffiers hebben meegewerkt is onderzocht in welke mate griffiers een rol zien in de verschillende fasen in de voorbereiding en opvolging van de verkiezingen.

Een op de drie griffiers heeft actief bevorderd dat mensen zich kandidaat stellen voor de raad, terwijl 55% dat niet tot zijn taak rekent of daarvoor geen ruimte heeft gekregen van zijn/haar gemeente. Opmerkelijk is dat vooral griffiers van kleinere gemeenten activiteiten op dit gebied hebben ontplooid.

De meeste griffiers (64%) werken mee aan activiteiten ter bevordering van de opkomst bij de verkiezingen, maar 27% doet dit niet.

Gemeenten maken over het algemeen werk van opkomstbevordering en zetten hiertoe meerdere instrumenten in. Meest genoemde instrumenten hierbij zijn een stemwijzer of kieskompas, actieve benadering van jongeren en extra publicaties in huis-aan-huisbladen. Vooral in kleinere gemeenten is bovendien de verkiezingsmarkt populair. In de meeste gevallen worden deze activiteiten betaald uit het reguliere budget, in 20% van de gemeenten stelt de raad hiervoor extra middelen beschikbaar. Cofinanciering door derden komt nauwelijks voor (in 3% van de gemeenten).

De algemene verkiezingsvoorbereiding laat duidelijke verschillen zien tussen gemeenten. Reflecteren doet de raad naar verwachting volgens 62% van de respondenten wel en volgens 38% van de respondenten niet.

In 28% van de gemeenten is de verwachting dat geen overdrachtsdocumentatie wordt opgesteld voor de nieuwe raad en onderhandelaars, terwijl dat in 72% van de gemeenten in één of andere vorm gebeurt.

Bijna de helft van de respondenten verwacht dat de nieuwe raad een raadsprogramma of –agenda opstelt; de rest denkt geen van beide. Het collegeprogramma of coalitieakkoord wordt naar verwachting in 56% van de raden ter bespreking voorgelegd en in 26% officieel vastgesteld met eventuele amendementen. Op andere punten bestaat grotere consensus: zo verwacht ruim driekwart van de griffiers dat de grootste partij start met de onderhandelingen na de verkiezingen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Inhoudsopgave
Samenvatting
0. Inleiding en leeswijzer
1. De mate waarin de griffier een actieve rol vervult in het interesseren van nieuwe raadsleden
2. De mate waarin de gemeente en de griffier de belangstelling voor en de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen proberen te stimuleren
3. De rol van de griffier bij de voorbereiding/overdracht richting nieuwe raad en (in)formateur
4. De formatie
5. Het inwerken van raadsleden
6. Het eigenaarschap van van het verkiezingsproces
Verantwoording
Vragenlijst griffier en gemeenteraadsverkiezingen

Inloggen of registreren