of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Puntensysteem voor groen- en natuurinclusief bouwen

Gemeente Den Haag

Whitepaper-puntensysttem

Samenvatting

De gemeenteraad van Den Haag heeft in 2016 het besluit genomen om natuurinclusief bouwen in Den Haag te bevorderen. Den Haag groeit de komende 20 jaar met naar verwachting bijna 100.000 inwoners. De ambitie is daarbij om de stad te verdichten èn te vergroenen. Met de verdichtingsopgave van de stad is ook het groen in, op en aan gebouwen van groot belang voor de leefbaarheid en voor het ecologisch functioneren van de stad. Hiervoor is een reeks acties uitgezet waaronder het ontwerp van een puntensysteem.

 

In de Nota Natuurinclusief Bouwen die de gemeente heeft opgesteld wordt het begrip Natuurinclusief Bouwen gedefinieerd als ‘bouwen zodanig dat (ook) de natuur er baat bij heeft’. Het gaat er dus niet alleen om, om sec aan de Flora- en faunawet te voldoen, maar om proactief te handelen ten bate van de natuur.

 

Bij het natuurinclusief bouwen gaat het enerzijds om het verbeteren van de leefomstandigheden van ‘gebouwgebonden’ soorten als huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Dit zijn volgens de Wet Natuurbescherming beschermde soorten die onder druk staan doordat gebouwen tegenwoordig zo gebouwd worden dat deze soorten geen verblijfmogelijkheden meer hebben. Dit wordt in de hand gewerkt door landelijke en gemeentelijke doelstellingen om energie te sparen door betere isolatie van gebouwen.

 

Anderzijds gaat het om een veel bredere opgave om meer (natuurlijk) groen in de directe woonomgeving toe te passen. Door de verdere stedelijke verdichting die door de verwachte bevolkingsgroei gaat plaatsvinden is deze opgave extra actueel. Het behoud en ontwikkelen van groen is van belang voor bescherming en ontwikkeling van soorten en voor een biodiverse stad, voor een prettige leefomgeving, voor mogelijkheden voor natuurbeleving in de stad, voor welzijn en gezondheid en voor klimaatverbetering. Daarom wil de stad het toevoegen van groen op en aan gebouwen, op binnenterreinen en in de openbare ruimte stimuleren.

 

De centrale vraag is hóe we zorgen dat er (meer) groen- en natuurinclusief gebouwd gaat worden. Het gaat om de vraag welke instrumenten de gemeente wil inzetten om bouwers te verplichten of te stimuleren om natuurinclusief te bouwen. De gemeente wil groen- en natuurinclusief bouwen bevorderen door het ontwikkelen van een puntensysteem voor bouwprojecten, door met de gezamenlijke woningcorporaties in overleg te gaan om afspraken te maken over het opstellen van een soortmanagementplan, door natuur- en groeninclusief bouwen op te nemen in de omgevingsvisie en ook door het realiseren van voorbeeldprojecten, het organiseren van cursussen en expertmeetings en door het bevorderen van bewonersinitiatieven.

 

Eén van de voorstellen is dus het ontwikkelen van een puntensysteem voor natuurinclusief bouwen. Dit systeem wordt in onderhavig rapport gepresenteerd.

Inhoudsopgave

INLEIDING

1.1 Aanleiding en doel

1.2 Definitie en reikwijdte

1.3 Totstandkoming puntensysteem

2 PUNTENSYSTEEM

2.1 Stappenplan

2.1.1 Stap 1 – bepalen stadszone

2.1.2 Stap 2 – bepalen omvang project

2.1.3 Stap 3 – bepalen te behalen puntenscore (ambitie)

2.1.4 Stap 4 – bepalen maatregelen en score

2.2 Planproces per project

2.3 Verankering in instrumentarium

3 STREEFBEELD EN MAATREGELEN PER STADSZONE

3.1 Inleiding

3.2 Historisch centrum en oude stadswijken

3.3 Woonwijken

3.4 Hoogbouw en grootschalige bebouwing

3.5 Bedrijventerreinen4 BRONNEN EN PROJECTGROEP

BIJLAGEN

BIJLAGE A - EISEN GIDSSOORTEN

BIJLAGE B - MAATREGELEN PER STADSZONE

Historisch centrum / oude stadswijken

Woonwijken

Grootschalige bebouwing (hoogbouw)

Bedrijventerreinen

BIJLAGE C - OMSCHRIJVING MAATREGELEN

BIJLAGE D - VOORKOMEN VAN HUISMUS, GIERZWALUW, VLEERMUIS

BIJLAGE E - BEELDMATERIAAL TER INSPIRATIE

COLOFON

Inloggen of registreren