of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Personeelsmonitor waterschappen 2014

cover-waterschapen-2014

Samenvatting

Deze HR-monitor 2014 geeft een kwantitatief en kwalitatief beeld van de ontwikkelingen in diverse HR-thema’s zoals deze spelen in de sector waterschappen. Deze samenvatting zet de belangrijkste ontwikkelingen op een rij.

Personele omvang
De bezetting van waterschappen is met 549 personen toegenomen tot 12.414, waarvan 1.155 bij een aan een waterschap gelieerde instelling. Omgerekend in FTE gaat het om 11.716. Het aantal werknemers in de sector waterschappen is daarmee in twee jaar tijd met 4,6 procent toegenomen.

Samenstelling
De sector waterschappen is duidelijk een mannenwereld. In 2014 is 72 procent van alle werknemers een man. Slechts 28 procent is van het vrouwelijke geslacht. Het aandeel vrouwen blijft daarmee onveranderd ten opzichte van 2012. Het aantal vrouwelijke leidinggevende nam wel toe.

De mannen zijn nog steeds gemiddeld ouder dan vrouwen; bij mannen is de gemiddelde leeftijd 48,7 jaar, terwijl vrouwen gemiddeld 45,9 jaar zijn. In totaal steeg de gemiddelde leeftijd in de sector sinds 2012 met 1,3 jaar tot 47,8 jaar. Het aantal 55-plussers in de sector bedraagt nu circa 3.600.

In vergelijking met de landelijke beroepsbevolking is het aantal jonge werknemers beperkt. In de sector waterschappen is slechts 11 procent jonger dan 35 jaar, terwijl dit landelijk op 36 procent ligt. Bij de waterschappen zijn overigens wel steeds meer stagiairs en trainees werkzaam.

Mobiliteit
Het instroompercentage bedroeg in 2014 4,2 procent. De instroom bleef daarmee onveranderd ten opzichte van 2012 (4,1 procent). Het uitstroompercentage daalde in dezelfde periode van 4,7 naar 3,8 procent.

Degenen die uitstromen zijn voornamelijk oudere medewerkers die met pensioen gaan. In 2012 waren de meeste uitstromers ouder dan 55 jaar. Inmiddels is de grootste groep uitstromers bij de waterschappen 60- plusser.

Het aantal openstaande vacatures daalde opnieuw. Eind 2014 stonden ongeveer 630 vacatures open, wat neerkomt op 5,1 procent van het totaal aantal werknemers. In 2012 lag dit op 7,2 procent en 2010 op 8,9 procent.

In tegenstelling tot eerdere metingen steeg het aantal werknemers dat binnen zijn waterschap van functie en/of afdeling verandert (de zogenaamde doorstroom of interne mobiliteit) in 2014 voor het eerst. Het doorstroompercentage is nu 8,5 procent.

Beloning
De totale loonsom wordt in de sector voor 2014 geschat op ongeveer 635 miljoen euro. In vergelijking met 2012 een toename van 8,5 procent.

Net als in 2012 zit het overgrote deel, bijna 70 procent van de werknemers, in de schalen 7 tot en met 11, met een piek in schaal 10. In 2014 zat 65 procent van de werknemers bij de waterschappen op het maximum. Het is daarmee iets gestegen ten opzichte van 2012 (63 procent).

Activerend personeelsbeleid
In 2014 heeft 63 procent van de ondervraagde waterschappen een vorm van strategische personeelsplanning (SPP) ingevoerd. SPP lijkt daarmee steeds meer op de kaart te komen. In 2012 lag het percentage op 46 procent.

Het IKB wordt wat vaker besteed. Het aantal werknemers dat het IKB alleen liet uitbetalen daalde namelijk van 75 naar 68 procent. Vooral het aantal medewerkers dat het IKB gebruikt voor het aankopen van verlof steeg.

In 2014 zijn de beoordelingen nauwelijks verschoven. De meeste medewerkers krijgen nog steeds een C-beoordeling. Hoewel het percentage wel opnieuw licht steeg in vergelijking met 2010 en 20111 tot 83 procent.

In vergelijking met 2012 werd nagenoeg hetzelfde percentage van de loonsom uitgegeven aan opleiding en ontwikkeling. Het meeste geld is besteed aan algemene opleidingen die door externe partijen werden verzorgd.

In de sector heeft circa 5 procent van alle medewerkers een gesprek gehad of een traject doorlopen met een loopbaancoach/adviseur.

Gezond en veilig werken
Het ziekteverzuimpercentage (inclusief langdurig verzuim) in de sector daalde de afgelopen twee jaar licht van 4,2 naar 4,1 procent. Het percentage blijft daarmee nog steeds boven het landelijk gemiddelde (3,8 procent).

Ook is er in de sector steeds minder plaats voor arbeidsongeschikten. In 2012 had ongeveer 75 procent van de waterschappen arbeidsongeschikten in dienst, nu is dat ongeveer 64 procent. Ook het gemiddeld aantal arbeidsongeschikten in dienst nam af.

Bij de waterschappen is de Participatiewet ook een actueel thema. Bijna driekwart van de waterschappen onderneemt op dit moment al activiteiten of ontwikkelt beleid omtrent de Participatiewet

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Samenvatting

1 Inleiding

2 Personele omvang

3 Mobiliteit

4 Flexibiliteit en Externe inhuur

5 Beloning

6 Activerend personeelsbeleid

7 Gezond en veilig werken

Bijlage 1 Vragenlijst

Inloggen of registreren