of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Personeelsmonitor Gemeenten 2016

cover-Personeelsmonitor-2016

Samenvatting

Gemiddelde leeftijd gemeenteambtenaren vlakt af
“Nog altijd veel winst te behalen bij het behouden van jongeren”

De trend dat de gemeentesector Abraham zou gaan zien lijkt gekeerd. Na jaren van stijging vlakt de gemiddelde leeftijd van gemeenteambtenaren af. Dit is met name te danken aan een hogere instroom van jongeren. Dit blijft onverminderd belangrijk, want voorlopig zijn er nog altijd meer 60-plussers dan 35-minners werkzaam bij gemeenten. De gemeentelijke bezetting komt wel in beweging; vooral wanneer het gaat om de instroom is er sprake van een stijging, in mindere mate geldt dit ook voor de uitstroom. De doorstroom blijft nog achter. Opvallend gegeven is dat waar voorheen de gemeente vooral een mannenbolwerk was, er nu evenveel mannen als vrouwen werkzaam zijn bij gemeenten. Dat aandacht voor verzuim belangrijk is en blijft, blijkt uit het feit dat het verzuim gestegen is. Met name als gevolg van een stijging van het langdurig verzuim.

Dit zijn de opvallendste resultaten uit het onderzoek voor de Personeelsmonitor 2016 die vanaf vandaag beschikbaar is op personeelsmonitor2016.aeno.nl.

De Personeelsmonitor Gemeenten is de belangrijkste benchmark voor HR kengetallen bij gemeenten. Het onderzoek voor de Personeelsmonitor biedt gemeenten goed inzicht in verschillende HR- en arbeidsmarkt indicatoren zoals gemeentelijke bezetting, ziekteverzuim, externe inhuur en opleiding en ontwikkeling. Door de hoge respons in het onderzoek ontstaat een nauwkeurige benchmark. Daarmee is de monitor een waardevol instrument voor gemeenten die aan de slag willen met hun HR- of arbeidsmarktbeleid.

De personele bezetting van gemeenten
In 2016 waren er 157.210 mensen werkzaam bij gemeenten, daarmee komt de daling van de gemeentelijke bezetting tot stilstand. Er is zelfs sprake van een stijging van 0,8 procent. De bezuinigingen lijken grotendeels achter de rug en 80% van de gemeenten verwacht stabiliteit of groei in hun formatie. Bij de G4 is het aandeel mannen nog iets groter dan dat van vrouwen, 52 om 48 procent. Maar over de gehele sector genomen werken er voor het eerst evenveel mannen als vrouwen bij gemeenten. En waar de gemiddelde leeftijd de laatste jaren gestaag richting de 50 kroop, is deze voor het eerst sinds jaren gelijk gebleven: 48,3 jaar. Dit betekent niet dat dat de samenstelling van het personeelsbestand gelijk is gebleven. Achter dit stabiele gemiddelde zit een toename van zowel het aantal medewerkers ouder dan 60 jaar als het aantal jonger dan 35 jaar. Het aandeel personen tussen de 35 en 60 jaar nam af.

Het instroompercentage van gemeenten is in twee jaar gestegen met 4,1 procentpunt. Van 3,5 procent in 2014 naar 6,2 procent in 2015 tot uiteindelijk 7,6 procent in 2016.
Ruim 73 procent van de vacatures werd in 2016 met externen vervuld. De doorstroom is in 2016 gelijk gebleven, dit geldt min of meer ook voor de uitstroom (deze steeg van 6,2 naar 6,3 procent).

Tot slot
Het ziekteverzuimpercentage bij gemeenten is in 2016 met  0,3 procentpunt gestegen naar 5,6 procent. Deze stijging is te zien in alle gemeentegrootteklassen. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de stijging van lang verzuim, deze steeg van 0,6 naar 0,9 procent. Het ziekteverzuim bij gemeenten ligt nog altijd ruim hoger dan het landelijke cijfer.

Inhoudsopgave

Leeswijzer

Samenvatting

Overzicht tabellen en figuren

1. Formatie & bezetting
Formatie, bezetting
Bezuinigingen
Externe inhuur

2. Instroom, doorstroom, uitstroom
Instroom, doorstroom, uitstroom
Jongeren

3. Ziekteverzuim

4. Opleiding & ontwikkeling

5. En verder
Strategische Personeelsplanning
Primaire arbeidsvoorwaarden

Bijlagen
Bijlage 1 Responsverantwoording
Bijlage 2 Ambtelijke samenwerkingen
Inloggen of registreren