of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Personeelsmonitor Gemeenten 2015

vp-personeelsmonitor-gemeenten-2015

Samenvatting

Na een aantal jaren van stilstand lijkt de gemeentelijke arbeidsmarkt weer in beweging te komen. Diverse kengetallen wijzen op veranderingen in de bezetting. De belangrijkste aanwijzingen hiervoor zijn de instroom-, uitstroom- en doorstroompercentages. Deze zijn alle drie toegenomen ten opzichte van 2014. Vooral de opleving van het instroompercentage is opvallend. De afgelopen jaren werden er bijna geen nieuwe medewerkers aangenomen bij gemeenten en daalde de instroom tot een dieptepunt in 2014.

Het instroompercentage ligt nog steeds een stuk lager dan instroompercentages die we in 2009 noteerden, maar het is belangrijk om te merken is dat er weer meer beweging in de bezetting komt. D e belangrijkste oorzaak voor de beweging lijken de drie decentralisaties van jeugdzorg, participatiewet en AWBZ te zijn. Deze zijn vanaf 2015 van kracht en veel gemeenten geven aan dat dit de oorzaak is voor het uitbreiden van de formatie.

Ondanks de toegenomen instroom is het totaal aantal ambtenaren opnieuw afgenomen. De omvang van de gemeentelijke bezetting neemt al sinds 2009 ieder jaar af, maar deze afname lijkt wat af te vlakken. D e effecten van bezuinigingen bij gemeenten lijken ook minder te worden. Steeds minder gemeenten geven aan hiermee te maken te hebben gehad en het heeft ook in minder gemeenten gevolgen gehad voor de bezetting. H et aantal gemeenten dat verwacht dat de formatie in 2016 zal toenemen is bijna even groot als het aantal gemeenten dat verwacht dat deze lager zal uitvallen. De afgelopen jaren was het aantal gemeenten dat een daling van de formatie verwachte steeds veel groter. Dit lijkt te duiden op een voorzichtig herstel op de gemeentelijke arbeidsmarkt.

Inhoudsopgave

High lights
Samenvatting
Tabellen en figuren

1 Formatie en bezetting
2 Instroom, doorstroom, uitstroom
3 Ziekteverzuim
4 Externe inhuur
5 Opleiding en ontwikkeling
6 Bezuinigingen en gevolgen voor de bezetting
7 Strategische Personeelsplanning
8 Primaire arbeidsvoorwaarden
9 Effecten decentralisatie
10 Instroom jongeren

Tabellen en figurenlijst

Bijlagen
Bijlage 1 Responsverantwoording
Bijlage 2 ambtelijke samenwerkingen
Colofon
Inloggen of registreren