of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Personeelsmonitor Gemeenten 2009

Personeel in Perspectief

voorpagina-monitor-gemeenten-2009

Samenvatting

De Monitor Gemeenten 2009 biedt de belangrijkste trends en ontwikkelingen op arbeidsmarkt en HRM gebied bij gemeenten.

 

De belangrijkste ontwikkelingen in de gemeentelijke sector ten opzichte van vorig jaar zijn:

 • De werkgelegenheid bij gemeenten is toegenomen. Onder invloed van de economische crisis is de arbeidsmarkt in 2009 ruimer geworden en werd de gemeente als een aantrekkelijke werkgever gezien. Hierdoor zijn gemeenten erin geslaagd een aantal nog openstaande vacatures in te vullen. Het instroompercentage is daardoor in 2009 op peil gebleven. Tegelijkertijd is de uitstroom van gemeenteambtenaren als gevolg van diezelfde economische situatie sterk teruggelopen. De medewerkers zijn in 2009 honkvaster geworden. De afname van de uitstroom bij een gelijkblijvende instroom zijn verantwoordelijk voor de toename van de bezetting;
 • Het aantal openstaande vacatures bij gemeenten is met 33% gedaald;
 • Het aandeel vrouwen in de bezetting is wederom toegenomen. Als deze trend doorzet wordt over enkele jaren het omslagpunt bereikt: dan zijn er meer vrouwen dan mannen werkzaam in de gemeentelijke sector. Ook het aandeel vrouwen in leidinggevende functies is toegenomen;
 • Een verdere vergrijzing van het personeelsbestand. Het aandeel personen van 60 jaar en ouder is toegenomen tot ruim 7 procent van de bezetting;
 • Er is bij gemeenten minder aandacht voor diversiteitsbeleid in het algemeen en de werving en selectie van speciale doelgroepen in het bijzonder;
 • Het ziekteverzuimpercentage lijkt zich te stabiliseren op ongeveer 5,5% ruim een procentpunt hoger dan het landelijk gemiddelde.

 

Aan de enquete hebben dit jaar 317 gemeenten meegewerkt. Daarnaast heeft het A+O fonds gebruik gemaakt van de geanonimiseerde salarisbestanden van 406 gemeenten. Speciale onderwerpen in de de personeelsmonitor van dit jaar zijn:

 • Diversiteitsbeleid
 • Externe inhuur
 • Effect van Bezuinigingen
 • Opleiding & Ontwikkeling

Daarnaast biedt de monitor een uitgebreid overzicht van kengetallen op het gebied van:

 • Bezetting
 • In-, door & uitstroom
 • Ziekteverzuim & Arbeidsongeschiktheid
 • Arbeidsvoorwaarden

Inhoudsopgave

Voorwoord

Samenvatting

 

1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting

1.1 Naar gemeentegrootteklasse

1.2 Naar geslacht

1.3 Naar vol- en deeltijders

1.4 Naar leeftijdsklasse

1.5 Naar dienstjaren

1.6 Aantal leidinggevenden

1.7 Bezuinigingen en gevolgen voor de bezetting

 

2 Instroom, doorstroom en uitstroom

2.1 Instroom

2.2 Doorstroom

2.3 Uitstroom

 

3 Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

3.1 Berekening ziekteverzuim

3.2 Ziekteverzuim naar gemeentegrootteklasse

3.3 Langdurig ziekteverzuim

3.4 Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

 

4 Arbeidsvoorwaarden

4.1 Inschaling gemeentelijke bezetting

4.2 Brutomaandsalarissen

 

5 Opleiding en ontwikkeling

5.1 Opleidingsuitgaven

5.2 Medewerkersgesprekken

5.3 Afspraken over opleiding en ontwikkeling

6 Diversiteitsbeleid

7 Externe inhuur

 

Bijlage 1 Responsverantwoording

Bijlage 2 Appendix

Inloggen of registreren