of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Knelpunten omgevingsrecht voor gemeenten

Case-onderzoek in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

bestemmingsplan-klein

Samenvatting

Het bestemmingsplan vervangen door een omgevingsverordening, zoals de minister van IenM wil in de Omgevingswet, lost knelpunten bij gebiedsontwikkeling niet op. Dat concluderen mr. Peter Noordanus en prof.mr. Friso de Zeeuw op basis van een praktijkonderzoek naar de knelpunten voor gemeenten in het omgevingsrecht.

Het onderzoek 'Knelpunten omgevingsrecht voor gemeenten' is uitgevoerd is door de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft in opdracht van de VNG. Minister Schultz van IenM en VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma namen het rapport gisteren in ontvangst.

Oplossing knelpunten
De omgevingsverordening zal door zijn integrale karakter leiden tot gedetailleerde plannen, daardoor is het geen oplossing voor knelpunten, concluderen Noordanus en De Zeeuw. Het bestemmingsplan moet volgens hen dan ook behouden blijven in het nieuwe omgevingsrecht en zou een sterkere gebiedsontwikkelingsfunctie moeten krijgen.

Investeringen gemeente
Behoud van het bestemmingsplan doet ook recht aan de grote investeringen die gemeenten hebben gedaan vanwege de verplichting om de huidige plannen uiterlijk 1 juli 2013 te actualiseren. Het zou goed zijn om bij de wijziging en samenvoeging van bestemmingsplannen in de omgevingsverordening deze investeringen niet overboord te zetten.

Reactie VNG
Annemarie Jorritsma onderschrijft de conclusie van het rapport: ‘Het bestemmingsplan moet het uitgangspunt zijn bij de herziening van het omgevingsrecht.’ De VNG gaat hier graag met de minister over in gesprek. Noordanus pleit voor een gezamenlijke verdiepingsstudie van de VNG en IenM op korte termijn, met het bestemmingsplan als uitgangspunt.

Overige conclusies
Friso de Zeeuw komt in het rapport tot negen grote knelpunten in het omgevingsrecht die met voorrang moeten worden opgelost. De knelpunten leiden tot complexe besluitvorming bij gemeenten en hogere kosten voor de belastingbetaler. Het gaat hierbij onder andere om gebrek aan afwegingsruimte en flexibiliteit, onderzoeksverplichtingen, aantal procedures en bemoeienis van Rijk en provincies. Peter Noordanus was als bestuurlijk begeleider betrokken bij het onderzoek van de Zeeuw.

Inhoudsopgave

Aanleiding en opzet

Prioritaire aanpak van knelpunten en wetgevingsprogramma

Knelpunt 1: gebrek aan afwegingsruimte

Knelpunt 2: gebrek aan flexibiliteit in plannen

Knelpunt 3: onderzoekverplichtingen

Knelpunt 4: (financiële) uitvoerbaarheidsverplichtingen

Knelpunt 5: tien jaren-termijn bestemmingsplan

Knelpunt 6: regeling stedelijk beheer

Knelpunt 7: aantal en doorlooptijd procedures

Knelpunt 8: provinciale en rijks ruimtelijke bemoeienis met gemeenten

Knelpunt 9: Natura 2000-problematiek in relatie tot ruimtelijke projecten

Bijlage: casebeschrijvingen

Inloggen of registreren