of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Ketenen of ontketenen?

Onderzoek naar de (on)mogelijkheden van ketens in het maatschappelijk veld

ketensamenwerking

Samenvatting

De gemeente Dordrecht heeft op veel terreinen een regierol. Haar ervaring is echter dat ketensamenwerking en –regie een groot beroep op de gemeente en haar maatschappelijke partners doet. De gemeente wil haar regierol zo inrichten dat doelen behaald worden, en dat de geleverde inzet van partners zo efficiënt en effectief mogelijk is. Om die reden heeft de gemeente Dordrecht opdracht gegeven tot het onderzoek Ketenen of ontketenen? met als doel zicht te krijgen op welke aspecten van ketensamenwerking en –regie noodzakelijk zijn voor een succesvolle keten en wat succes- en faalfactoren zijn in het ontwikkelen en sturen van een keten, waarbij de gemeente regisseur is.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
1 Inleiding
2 Ketensamenwerking en –regie
3 Aspecten van Ketensamenwerking
4 Kenmerken van ketenregie

5 Model sturen op ketensamenwerking
6 Ketensamenwerking en -regie in de praktijk
7 Aanbevelingen

Bronnenlijst
Bijlagen

1 Vragenlijst Ketensamenwerking en -regie 'Traject Toewijzings- commissie Overlastgevers

2 Schema interviews

Inloggen of registreren