of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Alleen risico’s of ook kansen?

Invoering-Wet-normalisering

Samenvatting

Vanaf 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) van kracht. Een grote meerderheid van de huidige ambtenaren valt dan onder het reguliere arbeidsrecht.

Deze grootschalige transitie heeft een grote, operationele impact op de werkwijze en inrichting van publieke organisaties. De transitie van het ambtenarenrecht naar het arbeidsrecht gaat namelijk gepaard met diverse juridische, financiële en

organisatorische uitdagingen, kansen en risico’s. De omvang van deze transitie maakt een tijdige voorbereiding noodzakelijk. Dit vooruitzicht zet aan tot nadenken over de gewenste inrichting van de organisatie in de toekomst.

 

In deze whitepaper benoemen we de gevolgen van de WNRA voor uw organisatie. Vanuit juridisch perspectief komen de kansen en uitdagingen aan bod waar de publieke organisaties zich mee geconfronteerd zien. De transitie is complex en

de omvang van de wijzigingen op operationeel niveau is groot. We zetten vanuit organisatorisch perspectief, gerelateerd aan het tijdspad, uiteen wat de mogelijkheden zijn tot invoering van de WNRA binnen de organisatie. De inzichten uit deze whitepaper kunnen bijdragen aan een succesvolle invoering van de WNRA in uw organisatie.

Inhoudsopgave

Hoofdlijnen van de WNRA

Invoering van de WNRA in de publieke organisatie

VIER FASERINGEN: INVENTARISATIE, VOORBEREIDING, IMPLEMENTATIE EN NAZORG

Conclusie

Inloggen of registreren