of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Integriteit verankeren!

Kwaliteit van het integriteitsbeleid in de publieke sector

bios-vp-voor-wp

Samenvatting

Volgens wettelijke bepalingen en bestuurlijke afspraken horen overheidsorganisaties hun integriteitsbeleid vast te leggen in een schriftelijk document. Het formaliseren van het integriteitsbeleid draagt volgens de literatuur bij aan de duurzame verankering en de effectiviteit van het beleid. In het onderzoek ’Integriteit verankeren!’ is de kwaliteit van de nota’s en documenten, waarin ministeries, provincies en waterschappen hun integriteitsbeleid vastleggen, aan de hand van een aantal criteria beoordeeld. De belangrijkste onderzoeksresultaten zijn:

• 27 procent van de organisaties beschikt over een integriteitsbeleidsplan dat goed scoort op de voor het onderzoek gehanteerde kwaliteitseisen. Ruim 33 procent van de organisaties heeft geen of een zeer gebrekkig integriteitsbeleidsplan.

• Nog niet dan de helft van de onderzochte organisaties heeft een integraal integriteitsbeleidsplan, concrete doelstellingen, activiteiten of heeft een integriteitsfunctionaris aangewezen.

• Tegelijkertijd kennen veel beleidsplannen sterke aspecten. Ook valt op dat bij 23 procent van de organisaties het documenteren van het beleid nog in ontwikkeling is.

• Ook komt naar voren dat bij de sector Rijk en waterschappen organisaties samenwerkingsverbanden aangaan op het gebied van integriteit om informatie, kennis en ervaringen te delen.

• Een vergelijking tussen de recente ‘Monitor Integriteit Openbaar Bestuur 2012’ en het onderzoek ‘Integriteit verankeren!’ wijst uit dat organisaties in hun beleving vaker beschikken over een integriteitsbeleidsplan dan in de werkelijkheid het geval is.

• Gekozen definities van integriteit blijken zelden samen te hangen met de rest van het integriteitsbeleid. De keuze voor een definitie lijkt daardoor ad-hoc, met weinig doorwerking naar het achterliggende beleidsplan. Het gevolg hiervan is dat de doelen en activiteiten van organisaties niet passen bij wat de definitie voor ogen heeft.

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting
1. Inleiding
2. K Kennis over institutionalisering en formalisering
3. Onderzoeksaanpak en format
4. Resultaten
5. Samenvatting & conclusies
6. Good practices & aanbevelingen

Checklist integriteitsbeleid
Literatuurlijst

Bijlage 1 | Analysekader
Bijlage 2 | Stappen voor een meerjarenplan en activiteitenlijst
Bijlage 3 | Actoren en verantwoordelijkheden
Inloggen of registreren