of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Hardheidsclausules wet- en regelgeving sociaal domein

Programma Maatwerk voor Multiprobleemhuishoudens

Stimulansz_2

Samenvatting

Mensen in multiprobleemsituaties kunnen zo klem komen te zitten tussen regels van verschillende instanties dat er geen weg omhoog lijkt te zijn. Hun bestaanszekerheid brokkelt af. De situatie is vaak zo complex dat ook de hulpverleners vastlopen. Het Programma Maatwerk probeert oplossingen te vinden voor professionals in de uitvoering. Ook zij zitten vaak klem tussen regels en instanties.

Toch is het soms mogelijk om binnen de bestaande regelgeving een oplossing te vinden die effectief en redelijk is. Dit boekje beoogt hier een bijdrage aan te leveren. Het is een inventarisatie van alle hardheidsclausules die in de diverse wetten van het sociaal domein zijn opgenomen.

Gelijktijdig laat deze inventarisatie de complexiteit zien waar de uitvoering voor staat. Het gebruik van hardheidsclausules is niet altijd de oplossing in multiprobleemsituaties. Daar is meer voor nodig. Maar het bestaan van de clausules en de mogelijkheid ze toe te passen kan wellicht in een aantal situaties wel tot een oplossing leiden.

Inhoudsopgave

Inhoud

Inleiding

Inkomen arbeidsongeschiktheid

Ziektewet

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet-WIA)

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)

Wet op de zorgtoeslag

Werkloosheid

Werkloosheidswet (WW)

Behoeftigheid en werk

Participatiewet

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)

Ouderdom

Algemene ouderdomswet (AOW)

Overlijden

Algemene nabestaandenwet (Anw)

Inkomensaanvullende toeslag

Toeslagenwet

Zorg

Zorgverzekeringswet

Wet langdurige zorg

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015

Kinderen

Jeugdwet

Hardheidsclausules ten behoeve van maatwerk, Stimulansz

Product van het Programma Maatwerk voor Multiprobleemhuishoudens

Algemene Kinderbijslagwet

Wet op het kindgebonden budget

Wet arbeid en zorg

Wet Kinderopvang

Wonen

Huisvestingswet 2014

Wet basisregistratie personen

Wet op de huurtoeslag

Onderwijs

Wet studiefinanciering 2000

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Schulden

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Faillissementswet

Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek ((Beschermings)bewind)

Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (beslagvrije voet)

Status

Wet inburgering

Vreemdelingenwet 2000

Wet arbeid vreemdelingen

Strafrecht etc.

Wetboek van strafvordering (Vordering benadeelde partij)

Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder)

Belastingen

Algemene wet inzake rijksbelastingen

Wet op de inkomstenbelasting 2001

Overig

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

Inloggen of registreren