of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Handboek Zorginstellingen 2011

Een handreiking voor de praktijk

nl-nl-pz-handboek-zorginstellingen-2011-502x681

Samenvatting

De wijzigingen in de wet- en regelgeving voor zorginstellingen volgen zich in een hoog tempo op. Hierdoor worden zorginstellingen blijvend geconfronteerd met een groot aantal veranderingen. Zo heeft de wijziging van de bekostiging van de kapitaallasten in de care-sector plaatsgevonden die consequenties kan hebben voor de jaarrekening 2011 e.v. Voor betrokkenen is het dus belangrijk goed op de hoogte te zijn van al deze ontwikkelingen. Daarom heeft Deloitte in dit Handboek Zorginstellingen 2011 een multidisciplinair overzicht gegeven van de meest relevante ontwikkelingen. Dit handboek is gemaakt voor controllers, bestuurders, toezichthouders en iedereen die interesse heeft in de bedrijfsvoering van zorginstellingen.

Inhoudsopgave

VOORWOORD

LIJST MET AFKORTINGEN

INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING EN LEESWIJZER

DEEL A – DE WET TOELATING ZORGINSTELLINGEN

2 DE WET TOELATING ZORGINSTELLINGEN

DEEL B – JAARVERSLAGGEVING

3 DE JAARVERSLAGGEVING EN HET JAARDOCUMENT

4 HET JAARVERSLAG

5 IMMATERIËLE EN MATERIËLE VASTE ACTIVA

6 VOORZIENINGEN

7 OVERIGE RELEVANTE JAARREKENINGPOSTEN

8 DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

9 OVERIGE INFORMATIEVERSTREKKING IN DE JAARREKENING

DEEL C – ANDERE WET EN REGELGEVING

10 HOOGTE VAN BELONINGEN IN DE ZORG

11 EU-AANBESTEDING

12 DE REGELING ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE

DEEL D – FISCALITEITEN

13 OMZETBELASTING

14 LOONHEFFINGEN

15 VENNOOTSCHAPSBELASTINGPLICHT EN ZORGINSTELLINGEN

16 WET WAARDERING ONROERENDE ZAKEN (WOZ)

TREFWOORDENREGISTER

Inloggen of registreren