of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Handboek Woningcorporaties 2011

Een handreiking voor de praktijk

nl-nl-pz-handboek-woningcorporaties-2011-500x678

Samenvatting

Het jaar 2011 geldt als een jaar waarin voor de corporatiesector een aantal belangrijke wijzigingen hebben plaatsgevonden. Zo is na een lange aanloopperiode Richtlijn 645 (RJ 645) begin 2011 definitief vastgesteld, waarin een aantal fundamentele wijzigingen zijn opgenomen ten aanzien van bijvoorbeeld waardering van het vastgoed. Deze richtlijn gaat in per 1 januari 2012, maar eerdere toepassing wordt sterk aanbevolen door de Raad van de Jaarverslaggeving.

 

Wij verwachten dat het merendeel van de corporaties voor boekjaar 2011 nog de ‘oude’ RJ 645 zal toepassen. Omwille van de leesbaarheid gaan wij in deze editie van het handboek nog niet uitgebreid in op de wijzigingen. In plaats hiervan hebben wij een separaat boekje uitgebracht waarin wij ingaan op veel voorkomende vragen ten aanzien van de nieuwe RJ 645 en bijvoorbeeld de splitsing DAEB en niet-DAEB. Lees Hiernaast is de Governancecode Woningcorporaties geactualiseerd, waardoor regels inzake toezicht op verbindingen en samenstelling van toezichthoudende organen meer geformaliseerd zijn. Tegelijkertijd blijven de ontwikkelingen op 'Richtlijn 645, een vernieuwde verantwoording voor woningcorporaties'


Europees niveau haar stempel op woningcorporaties drukken. Dit handboek geeft op een duidelijke en praktische manier inzicht in de regelgeving die voor woningcorporaties van toepassing is en geeft antwoord op veel voorkomende vragen uit de praktijk. Het handboek is bestemd voor bestuurders en commissarissen van woningcorporaties. Ook controllers, accountants en andere bij woningcorporaties betrokken personen rekenen wij tot de doelgroep dit handboek.

Inhoudsopgave

VOORWOORD

LIJST MET AFKORTINGEN

INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING EN LEESWIJZER

DEEL A – JAARVERSLAGGEVING

2 JAARVERSLAGGEVING

3 ALGEMENE GRONDSLAGEN

4 HET JAARVERSLAG EN HET VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG

5 ONROERENDE ZAKEN IN DE JAARREKENING

6 HET BEPALEN VAN DE BEDRIJFSWAARDE

7 HET BEPALEN VAN DE HISTORISCHE KOSTPRIJS

8 VERBINDINGEN EN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

9 KASSTROOMOVERZICHT

DEEL B – ANDERE WET- EN REGELGEVING

10 WET OPENBAARMAKING UIT PUBLIEKE MIDDELEN GEFINANCIERDE

TOPINKOMENS

11 STAATSSTEUN EN EUROPESE AANBESTEDING

DEEL C – FISCALITEITEN

12 VENNOOTSCHAPSBELASTING IN DE JAARREKENING

13 OMZETBELASTING

14 OVERDRACHTSBELASTING
15 LOONHEFFINGEN

BIJLAGE 1 CASES

BIJLAGE 2 CHECKLIST WOPT

TREFWOORDENREGISTER

Inloggen of registreren