of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Handboek Onderwijsinstellingen 2011

Een handreiking voor de praktijk

nl-nl-pz-handboek-Onderwijs-2011-473x694

Samenvatting

Net als vorig jaar volgen de ontwikkelingen in de onderwijssector elkaar in een snel tempo op. De economische recessie treft ook de sector onderwijs en met de aangekondigde bezuinigingen in het passend onderwijs staan instellingen voor grote uitdagingen. Behalve de economische crisis zijn ook in 2011 voor u en de sector weer een diversiteit aan nieuwe en soms complexe onderwerpen op het gebied van verslaggeving, fiscaliteiten en andere gebieden aan de orde. Voor een deel werpen deze zaken hun schaduw vooruit naar de toekomst. Op andere onderdelen zijn deze relevant voor het verslag- en verantwoordingsjaar 2011.

 

Specifiek voor het jaar 2011 kan gedacht worden aan de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap ‘Kwaliteit in verscheidenheid’ en de ‘Handreiking voor de inrichting van onderwijskundige publiek-private arrangementen’.

 

Thema’s zoals risicomanagement, het ‘in control statement’ (ICS), Standard Business Reporting, het vermogensbeheer bij onderwijsinstellingen en de normering topinkomens kunnen eveneens rekenen op een groeiende belangstelling. In dit handboek hebben wij aandacht besteed aan jaarrekeningposten en onderwerpen die in de praktijk van de onderwijsverslaggeving regelmatig vragen oproepen. Ter verduidelijking hebben wij zoveel mogelijk gebruikgemaakt van casussen.

Inhoudsopgave

VOORWOORD

LIJST MET AFKORTINGEN

INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING EN LEESWIJZER

DEEL A – JAARVERSLAGGEVING

2 JAARVERSLAGGEVING

3 ALGEMENE GRONDSLAGEN

4 SPECIFIEKE JAARREKENINGPOSTEN

5 CONSOLIDATIE

6 FUSIES EN OVERNAMES

DEEL B – ANDERE WET- EN REGELGEVING

7 WET OPENBAARMAKING UIT PUBLIEKE MIDDELEN GEFINANCIERDE

TOPINKOMENS

8 PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

9 EU-AANBESTEDING

10 IN CONTROL STATEMENT EN RISICOMANAGEMENT

11 ACTUALITEITEN

DEEL C – FISCALITEIT

12 OMZETBELASTING IN HET ONDERWIJS

13 LOONBELASTING EN PREMIEHEFFING

14 VENNOOTSCHAPSBELASTING

15 HORIZONTAAL TOEZICHT

16 WET WAARDERING ONROERENDE ZAKEN (WOZ)

TREFWOORDENREGISTER

Inloggen of registreren