of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Handboek Jaarrekening Waterschappen 2011

Een handreiking voor de praktijk

nl-nl-pz-handboek-jaarrekening-waterschappen-2011-496x681

Samenvatting

Het Handboek Jaarrekening Waterschappen 2011 is gebaseerd op het BBVW. Het is de tweede publicatie van een handboek over de Bepalingen beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen (Waterschapswet, Waterschapsbesluit, Regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen). Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van medewerkers van het Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Waterschap Brabantse Delta.

 

Dit handboek beoogt een hulp te zijn bij het opstellen van de jaarrekening 2011, de begroting 2012 en de meerjarenraming en volgende jaren, door:

 

  • helderheid te bieden over de toe te passen grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling;
  • informatie vanuit de Bepalingen Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (BBVW) toegankelijker te maken, door deze per jaarrekeningpost te behandelen;
  • de regelgeving nader toe te lichten met voorbeelden en uitwerkingen.

Inhoudsopgave

LIJST MET AFKORTINGEN

INHOUDSOPGAVE

1 VOORWOORD

2 HET BESTUURLIJK PROCES

3 STRAMIEN

4 EXPLOITATIEBEGROTING EN -REKENING

5 PROGRAMMAVERANTWOORDING

6 PARAGRAFEN

7 VASTE ACTIVA

8 VOORRADEN

9 UITZETTINGEN MET EEN LOOPTIJD KORTER DAN 1 JAAR

10 LIQUIDE MIDDELEN

11 KORTLOPENDE VORDERINGEN EN DE OVERLOPENDE ACTIVA

12 EIGEN VERMOGEN

13 VOORZIENINGEN

14 ARBEIDSKOSTEN GERELATEERDE VERPLICHTINGEN

15 VASTE SCHULDEN MET EEN LOOPTIJD VAN ÉÉN JAAR OF LANGER

16 NETTO-VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR

17 OVERLOPENDE PASSIVA

18 OVERIGE BEPALINGEN INZAKE DE BALANS

Bijlage 1 CHECKLIST WOPT

TREFWOORDENREGISTER

Inloggen of registreren