of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Handboek Jaarrekening Gemeenten 2011

Een handreiking voor het opstellen van de jaarrekening

nl-nl-pz-handboek-gemeenten-2011-474x694

Samenvatting

In het Deloitte Handboek Jaarrekening Gemeenten 2011 worden de bepalingen voor het opstellen van de jaarrekening van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en provincies besproken.

 

De tekst van dit handboek is gebaseerd op het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), de Circulaire uitgangspunten gemodificeerd stelsel van baten en lasten provincies en gemeenten, de Vragen- & Antwoordenrubriek (V&A) van de Commissie BBV en de notities zoals deze tot medio oktober 2011 zijn gepubliceerd en beoogt een hulp te zijn bij het opstellen van de jaarrekening 2011 en volgende jaren, door:

 

  • helderheid te bieden over de toepasselijke grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling
  • informatie vanuit het BBV, de V&A van de Commissie BBV en de notities inclusief de stellige uitspraken en aanbevelingen toegankelijker te maken, door deze per jaarrekeningpost te behandelen
  • de regelgeving nader toe te lichten met voorbeelden en uitwerkingen

Inhoudsopgave

LIJST MET AFKORTINGEN

INHOUDSOPGAVE

1 VOORWOORD

2 STRAMIEN

VASTE ACTIVA

VOORRADEN

UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR

LIQUIDE MIDDELEN

OVERLOPENDE ACTIVA

EIGEN VERMOGEN

VOORZIENINGEN

ARBEIDSKOSTENGERELATEERDE VERPLICHTINGEN

VASTE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD VAN ÉÉN JAAR OF LANGER

NETTO-VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR

OVERLOPENDE PASSIVA

OVERIGE BEPALINGEN INZAKE DE BALANS

PROGRAMMAREKENING

PROGRAMMAVERANTWOORDING

PARAGRAFEN

TREFWOORDENREGISTER

Inloggen of registreren