of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Enquête Financiële functie Amsterdam 2002-2014

cover-enquete-financiele-functie-amsterdam_1

Samenvatting

Binnen de gemeente Amsterdam hebben zich de afgelopen jaren meerdere incidenten voorgedaan in de financiële organisatie. Daarom heeft de gemeenteraad eind 2014 besloten tot het instellen van de raadsenquête Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014.

De commissie kreeg als opdracht te onderzoeken op welke punten de financiële functie niet op orde was en te kijken naar dieperliggende oorzaken, zodat er inzicht zou komen in de problemen. De tweede opdracht was het formuleren van aanbevelingen die ervoor zorgen dat de financiële functie op orde wordt gebracht.

Op grond van dit onderzoek concludeert de commissie dat er op alle punten van de financiële functie problemen zijn. De commissie heeft de onderliggende oorzaken in kaart gebracht. Eén van de belangrijkste oorzaken is het gebrek aan aandacht en prioriteit voor de financiële functie van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie.

De commissie heeft veel aandacht besteed aan de toekomst: hoe gaan we ervoor zorgen dat we de oorzaken wegnemen en de problemen aanpakken? De aanbevelingen die de commissie in dit rapport doet zijn gericht op het wegnemen van deze oorzaken zodat op alle niveaus verbeteringen zullen worden doorgevoerd. Daarvoor is het nodig dat eenieder die met de financiële functie te maken heeft hieraan een bijdrage levert.

De enquêtecommissie hoopt dat de gemeenteraad de aanbevelingen overneemt. Zij hoopt dat de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie de aanbevelingen vervolgens voortvarend en consciëntieus oppakken omdat de aanbevelingen, om echt effect te hebben, in samenhang moeten worden uitgevoerd. Dit proces begint en eindigt bij de gemeenteraad als hoogste orgaan van de gemeente. De raad zal het op orde brengen van de financiële functie tot hoge prioriteit moeten benoemen en dit ook moeten vasthouden. De commissie heeft er vertrouwen in dat, als de aanbevelingen worden uitgevoerd, de financiële functie op orde komt.  

Inhoudsopgave

Voorwoord
Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Samenvatting enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014

3. Definiëring van en verwachtingen ten aanzien van de financiële functie

4. Chronologisch perspectief: belangrijke gebeurtenissen in de financiële functie en haar context

5. Het structureel onvoldoende presteren van de financiële functie

6. De effecten van het onvoldoende presteren van de financiële functie

7. De oorzaken voor het onvoldoende presteren van de financiële functie

8. Tekortkomingen in uitvoering van taken door ambtelijk, bestuurlijk en politiek betrokkenen

9. Conclusies en aanbevelingen

10. Verantwoording van het enquêteonderzoek

Bijlagen:
Bijlage 1: Raadsvoordrachten

Bijlage 2: Actoren betrokken bij de financiële functie binnen Amsterdam

Bijlage 3: De kaders en regels voor de financiële functie in Amsterdam

Bijlage 4: Analyse van moties en amendementen van de gemeenteraad voor de financiële functie

Bijlage 5: Sturingsinstrumenten voor de financiële functie

Bijlage 6: Verbeterinitiatieven voor de financiële functie

Bijlage 7: Bezuinigingsprogramma’s in Amsterdam

Bijlage 8: Nadere analyse van constateringen van ACAM en de rekeningencommissie

Bijlage 10: Overzicht deelnemers aan oriënterende interviews, besloten verhoren en openbare verhoren

Afkortingenlijst
Literatuurlijst
Begrippenlijst

Inloggen of registreren