of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Benchmark duurzaam inkopen van vervoer

Een onderzoek naar gemeentelijke vervoersaanbestedingen: Wmo-, leerlingenvervoer en eigen wagenpark

Benchmark

Samenvatting

Aanbestedingen van mobiliteit zijn belangrijk. Nederlandse gemeenten hebben gezamenlijk een groot inkoopvolume en kunnen als launching customer een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark.

 

Er is een forse milieuwinst te behalen door slimme, duurzame vervoersaanbestedingen uit te schrijven. Helaas liet onze benchmark van vorig jaar zien dat gemeenten nauwelijks voldoen aan hun eigen afspraak om in 2015 100 procent duurzaam in te kopen.

Dat beeld is dit jaar niet anders. We zijn teleurgesteld dat er sinds de vorige benchmark zo weinig vooruitgang is geboekt. Er zijn wel lichtpuntjes te zien: Nederlandse gemeenten scoren beter op luchtkwaliteit en vragen steeds vaker specifiek om elektrisch vervoer of groen gas. Helaas sluit de meerderheid van de gemeenten dieselvoertuigen nog steeds niet uit, ondanks de grote milieuschade. En het is opmerkelijk dat veel maatregelen die geld opleveren en milieuschade verminderen, zoals zuinige banden, niet standaard gevraagd worden.

 

Meer aandacht voor duurzaam inkopen

We willen met de benchmark het debat over duurzaam inkopen van vervoer aanzwengelen. Gemeenten laten nog veel kansen liggen om klimaatwinst te behalen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit staat in schril contrast met de hoge ambities van veel gemeenten en het Rijk, en met het klimaatverdrag van Parijs.

We hopen dat Nederlandse gemeenten door de benchmark geïnspireerd raken om hogere duurzaamheidseisen op te nemen in hun vervoersaanbestedingen. En dat het Rijk en de politiek de randvoorwaarden mogelijk maken. Het is hoognodig dat er betere inkoopcriteria komen en dat er een jaarlijkse monitor wordt gestart om de voortgang bij te houden.

Inhoudsopgave

Voorwoord: Inspiratie voor hogere duurzaamheidseisen

Managementsamenvatting

Hoofdstuk 1 Duurzaam inkopen van vervoer

Hoofdstuk 2 Resultaten

Hoofdstuk 3 Conclusies en aanbevelingen

Bijlage A: Minimumeisen en gunningscriteria

Bijlage B: Onderzoeksmethodiek

Bijlage C: Gecombineerde ranglijst

Inloggen of registreren