of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Beleidswijzer Sport & Bewegen

cover-beleidswijzer-sport-en-bewegen

Samenvatting

Voor je ligt de nieuwe uitgave van de Beleidswijzer Sport & Bewegen. Sinds de laatste herdruk uit 2009 zijn er diverse maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het tot stand komen van hedendaags sport- en beweegbeleid. Denk aan de decentralisatie van zorgtaken van de centrale overheid naar de gemeente. Daarnaast is er de terugtrekkende overheid met als gevolg nieuwe verhoudingen tussen overheid, maatschappelijke organisaties en burgers. Deze veranderende rol van de burger bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering heeft natuurlijk ook invloed op het lokale sport- en beweegbeleid. Ook de visie op sport en bewegen verandert (zie artikel op allesoversport.nl met de titel ‘Wat is sport?’) en daarmee het sport- en beweegbeleid.

Sport wordt steeds minder alleen doel op zich, maar steeds meer een middel om diverse maatschappelijke doelen en gemeentelijke opgaven te realiseren. Denk aan de inzet van sport en bewegen bij het terugdringen van gezondheidsachterstanden en de inzet binnen de zorg- en welzijnssector. Tevens biedt sport steeds meer kansen voor de economische ontwikkeling van gemeenten: sport kan ingezet worden bij citymarketing en er is ruimte voor innovaties.

Bovenstaande ontwikkelingen vragen om een andere kijk op en andere aanpak van de beleidsontwikkeling en/of -uitvoering. Deze ontwikkelingen zijn meegenomen in en aanleiding voor deze nieuwe uitgave van de Beleidswijzer Sport & Bewegen. De beleidswijzer is een praktisch hulpmiddel om nieuw sport- en beweegbeleid te formuleren of het huidige beleid te vernieuwen. Dit kan een zelfstandige, losstaande nota zijn of een onderdeel van bijvoorbeeld een nota gezondheidsbeleid of een Wmo-beleidsnota.

De beleidswijzer geeft inzicht in elementen van beleidsvorming die je stapsgewijs kunt zetten, aangevuld met handige tips en praktijkvoorbeelden. Beleidsvorming is niet per definitie een volgtijdelijk proces. Elementen die je beschrijft of stappen die je neemt kunnen naast elkaar bestaan en elkaar beïnvloeden. Afhankelijk van de fase waarin de gemeente zich bevindt, kunnen ook slechts delen van het stappenplan worden gevolgd en uitgewerkt. De beleidswijzer begint met een inleiding over de rol van de gemeente. We beschrijven de diversiteit aan nota’s en gaan in op de voordelen van een beleidsnotitie.

In het tweede deel gaan we nader in op het ontwerpen van beleid bestaande uit de volgende stappen:
1. Aanleiding
2. Procesarchitectuur
3. Analyse
4. Visie, doelen en doelgroep
5. Beleidskeuzes en thema’s
6. Uitvoering
7. Monitoring en evaluatie
8. Verankering

We hebben deze beleidswijzer geschreven voor gemeentelijke beleidsambtenaren uit de sectoren sport, welzijn, gezondheid, onderwijs en ruimtelijke ordening die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en coördineren van het sport- en beweegbeleid. Echter, ook andere geïnteresseerden kunnen de beleidswijzer gebruiken als inspiratiebron en handreiking.

Inhoudsopgave

Colofon
Voorwoord
Inleiding
Stap 1: Aanleiding voor sport- en beweegbeleid
Stap 2: Procesarchitectuur
Stap 3: De Analyse
Stap 4: Visie, doelen en doelgroep
Stap 5. Beleidsthema’s
Stap 6: Implementatie en uitvoering
Stap 7: Monitoring en evaluatie
Stap 8: Verankering
Lijst deelnemers sessies
Inloggen of registreren