of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Beheersmaatregelen Jeugdhulp & WMO

Op weg naar minder kosten binnen het Sociaal domein

Beheersmaatregelen

Samenvatting

Sinds de decentralisaties in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Het doel van deze decentralisaties is om de zorg dichter bij de burger te brengen, om op deze wijze hulpvragen eerder op te kunnen vangen en kosten te besparen door efficiënter te werken. Nu blijkt echter dat gemeenten grote problemen hebben met het in bedwang houden van de zorgkosten.

 

Dit bestand geeft een overzicht van beheersmaatregelen die gemeenten kunnen inzetten om meer zicht te krijgen op de zorguitgaven en om op deze uitgaven te kunnen besparen. Er is daarbij gekozen om te focussen op beheersmaatregelen binnen de domeinen Jeugd en Wmo. In een andere versie die Van Dam & Oosterbaan aan het ontwikkelen is kijken we eveneens naar beheersmaatregelen die onder andere betrekking hebben op: samenwerking met ketenpartners zoals welzijnsorganisaties en integrale samenwerking binnen het Sociaal Domein te weten Armoede & Schuldhulpverlening, Onderwijs en Participatie. Omdat er binnen de domeinen Jeugd en Wmo nog genoeg winst te behalen is hebben we voor deze bundel de focus hier opgelegd. De versie van deze bundel is november 2019. Deze bundel zal continu worden doorontwikkeld met nieuwe inzichten en ervaringen.

 

Ondanks dat dit document reeds uit twintig pagina’s bestaat, is het een beknopte versie van de originele (interne versie) van Van Dam & Oosterbaan. De beschreven maatregelen in deze externe versie nemen genoeg complexiteit met zich mee in duiding en uitleg. Om het bereik in lezers te maximaliseren en het effect van interpretatie te optimaliseren is gekozen voor een ‘light-versie’ waarin op hoofdlijnen de maatregelen benoemd worden. Vanuit deze mate van detaillering kan de lezer herkenning vinden met lokaal en regionaal beleid en lokale ontwikkelingen. Mocht vanuit daar behoefte zijn om de diepte op te zoeken en de maatregelen toegespitst te zien worden op de eigen situatie van de gemeente dan is dat mogelijk. Een Senior Adviseur van Van Dam & Oosterbaan komt dan langs om dit nader te bespreken en te verkennen. Zie hiervoor op de laatste pagina de mogelijkheden voor contact hierover.

Inhoudsopgave

Inleiding

Leeswijzer

Deel 1 – De 6 pijlers

Zorginkoop

Bekostigingssystematiek

Subsidie

Instroom, doorstroom en uitstroom

Preventie

Organisatie

Deel 2 – De matrix

Deel 3 – Toelichting beheersmaatregelen

Pijler 1 - Zorginkoop

Budgetplafond

Geen toewijzingen afgeven met terugwerkende kracht

Pijler 2 - Bekostigingssystematiek

Prestatiebekostiging (P*Q)

Resultaatbekostiging

Pijler 3 – Subsidie

Bedrag verkleinen

Pijler 4 - Instroom, doorstroom, uitstroom

Toetsen passendheid zorg

Afwenteling voorkomen

POH-GGZ inzetten/uitbreiden

Pijler 5 – Preventie

Versterken eigen kracht en regie

Pijler 6 - Organisatie

Datagedreven werken

Eindwoord

Inloggen of registreren