of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Sociaal

 • jeugdwerkeloosheid-klein

  Jongeren aan het werk

  Whitepaper van SP Tweede Kamerfractie november 2012
  De crisis raakt jongeren bovengemiddeld hard. In Spanje en Griekenland hebben jongeren nauwelijks kans op een baan. Meer dan de helft van de jeugd in deze landen is momenteel werkloos. Ook in de rest van Europa loopt de jeugdwerkloosheid snel op. In de zeventien eurolanden ligt de werkloosheid op 22.8%. En waar in Nederland de...
  Download PDF
 • UKV-III-tcm5-336667.150-helft

  UWV Kennisverslag 2012-3

  Whitepaper van UWV november 2012
  Dit UWV Kennisverslag (UKV) is voor een groot deel gewijd aan twee actuele thema’s: arbeidsparticipatie en gezondheidsbeleving. Een artikel gaat over de arbeidskansen van oudere (55+) en arbeidsbeperkte WW’ers. Zij komen moeilijk aan de slag. Vinden zij echter werk, dan is hun arbeidspositie vrijwel even goed als die van andere...
  Download PDF
 • betaalbare-zorg-klein

  Naar beter betaalbare zorg

  Whitepaper van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport juni 2012
  De Taskforce Beheersing Zorguitgaven is ingesteld door de bewindspersonen van VWS en de minister van Financiën. Doelstelling is de ontwikkeling van een realistische strategie en het doen van concrete voorstellen om de collectieve zorguitgaven op de middellange termijn beter te beheersen en op een houdbaar groeipad te krijgen. Aan de...
  Download PDF
 • vp-rapport-movisie

  Van samen zoeken naar samen werken

  Whitepaper van Movisie augustus 2012
  Sinds 2007 doet MOVISIE tweejaarlijks onderzoek naar de ervaringen van organisaties die een rol vervullen in de uitvoering van maatschappelijke ondersteuning. Het gaat daarbij zowel om professionele organisaties als om burgerverbanden zoals verenigingen en wijkraden. Aan het derde Trendonderzoek Wmo hebben 365 orga­nisaties meegedaan. Zij...
  Download PDF
 • Wmo

  Grenzen aan de Wmo?

  Whitepaper van Stichting De Ombudsman september 2012
  De centrale vraag van dit onderzoek is in hoeverre gemeenten inkomensgrenzen en andere financiële voorwaarden stellen bij de beoordeling van Wmo-aanvragen en of gemeenten hun beleid hebben aangepast aan de jurisprudentie van de Centrale Raad hierover. Stichting De Ombudsman stelt vast dat er in de tweede helft van 2012 nog steeds...
  Download PDF
 • Kohnstamm-Instituut-vp_1

  Het bereik van allochtone kinderen met Voor- en Vroegschoolse Educatie

  Whitepaper van Kohnstamm Instituut juli 2012
  Gemeenten weten risicogezinnen goed te bereiken met voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Zelf hebben zij echter over het algemeen weinig zicht op het bereik van VVE.  De meeste gemeenten weten niet welke groepen kinderen met de VVE-programma’s worden bereikt en welke niet en brengen ook de redenen voor niet-bereik niet systematisch...
  Download PDF
 • Sociaal--isolement-ouderen

  Bestrijding van sociaal isolement bij ouderen

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur september 2011
  In Nederland worden veel interventies uitgevoerd om sociaal isolement van ouderen te verminderen of te voorkomen. De meeste daarvan zijn echter weinig effectief en bereiken slechts een deel van de doelgroep. Welke mogelijkheden zijn wel effectief?
  Download PDF
 • verborgen-vrouwen

  Leven in gedwongen isolement

  Whitepaper van Verwey Jonker Instituut mei 2012
  De gemeente wilde meer weten over Verborgen Vrouwen. Verborgen Vrouwen zijn vrouwen die in gedwongen isolement leven. Hun man of schoonfamilie dwingt hen daartoe. Vaak zijn zij ook slachtoffer van mishandeling, intimidatie of dwangarbeid. De gemeente vroeg zich af: met welke problematiek krijgen zij en hun omgeving te maken? Hoe groot is de...
  Download PDF
 • Positief-jeugdbeleid

  Een solide basis voor positief jeugdbeleid

  Whitepaper van Nederlands Jeugdinstituut juli 2012
  Niet alleen het stelsel van de jeugdzorg moet op de schop, de hele jeugdsector is aan een herziening toe. Die herziening moet gestoeld zijn op een inhoudelijke pedagogische visie, die een uitwerking moet krijgen in niet-vrijblijvende afspraken. Afspraken die ervoor zorgen dat ieder kind zich kan ontwikkelen in een veelzijdige en stimulerende...
  Download PDF
 • Cover-sociale-woningbouw

  Sociale woningbouw in gebiedsontwikkeling. De 30% voorbij?

  Whitepaper van Deloitte juli 2012
  Uit het Deloitte onderzoek ‘Sociale woningbouw in gebiedsontwikkeling’ blijkt dat de volkshuisvestelijke doelstellingen van gemeenten op projectniveau steeds meer onder druk komen te staan. 77% van de gemeenten overweegt op korte termijn minder sociale (huur- en koop-) woningen te (laten) bouwen of heeft hiertoe kort geleden al...
  Download PDF
Inloggen of registreren