of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Ruimte en Milieu

 • openbaar-vervoer-klein

  Robuust verstedelijken

  Whitepaper van Goudappel Coffeng BV november 2012
  1. Inleiding 1.1 Aanleiding: grip krijgen op de opgave 1.2 De opgave: OV bereikbaarheid meenemen in locatiekeuze 2. Achtergrond: Waarom afstemming zoeken tussen OV en ruimte? 2.1 Transit Oriented Development 2.2 Motieven voor afstemming ruimtelijke ontwikkeling en OV 3. Studie: hoe kunnen we OV-bereikbaarheid een plek geven in de...
  Download PDF
 • vp-leefbaarheid-en-voorzieningen

  Krimp, het nieuwe groeien

  Whitepaper van Van meer naar beter september 2011
  De werkgroep die binnen het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling de opdracht heeft zorg te dragen voor de kennisoverdracht over het domein Leefbaarheid en Voorzieningen richtte zich aanvankelijk vooral op de fysieke verschijningsvormen van voorzieningen voor sport, cultuur, welzijn en onderwijs. Al snel werd duidelijk dat zij, hoe belangrijk ook,...
  Download PDF
 • bevolkingsdaglin

  Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012

  Whitepaper van Ministerie van BZK juli 2012
  Deze voortgangsrapportage maakt duidelijk dat de krimp- en anticipeerregio’s de uitdaging van bevolkingsdaling oppakken. Waar de krimpregio’s richting de concrete programmering en uitvoering van plannen gaan, bevinden de anticipeerregio’s zich nog veelal in de fase tussen bewustwording en regionale visievorming. Vooral de fases...
  Download PDF
 • bedreigd-bestaan-2

  Leegloop in Noord-Groningen

  Whitepaper van CAB december 2010
  In 1959 verscheen het rapport Bedreigd Bestaan, de sociale, economische en culturele situatie in Noord-Groningen. De titel van dit rapport benadrukte het al, er werd geen rooskleurige toekomst voor Noord-Groningen voorspeld. Ook tegenwoordig wordt er over de toekomst van het Groningse platteland niet al te rooskleurig gedacht. Een belangrijke...
  Download PDF
 • vp-borger-odoorn

  Leefbaarheid is mensenwerk

  Whitepaper van Stamm cmo februari 2012
  De ‘leefbaarheid’ waar het bij het beantwoorden van die vraag om gaat, is afhankelijk van vele factoren. Het gaat om objectieve zaken als de aanwezigheid van voorzieningen, de bereikbaarheid en de sociaal-economische achtergrond van de bewoners. Maar de tevredenheid van burgers met hun leefomgeving is ook afhankelijk van lastiger te...
  Download PDF
 • vp-Krimp-in-beeld-def

  Krimp in beeld

  Whitepaper van Movisie januari 2012
  Veel plattelandsgemeenten zullen de komende jaren te maken krijgen  met bevolkingsdaling. De bevolking vergrijst, jongeren trekken naar de  stad en gezinnen verhuizen naar aantrekkelijker woongebieden met meer voorzieningen. Op lokaal niveau kan dit negatieve gevolgen hebben, zoals leegstand, stagnatie  op de woningmarkt en het...
  Download PDF
 • elektrisch-rijden

  Elektrisch rijden in 2050: gevolgen voor de leefomgeving

  Whitepaper van Planbureau voor de Leefomgeving november 2012
  Als alle personenauto’s in Nederland op elektriciteit zouden rijden, verbetert het milieu en de leefomgeving vooral in de steden, met name door minder CO2-uitstoot en geluidshinder. Ook wordt ons land dan minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Elektrisch rijden kost de overheid, bij gelijkblijvend belastingregime, wel geld. Ook de...
  Download PDF
 • stedelijke-vernieuwing

  Opgave stedelijke vernieuwing en woningbouw

  Whitepaper van ABF Research oktober 2012
  De inzet voor stads- en dorpsvernieuwing en later stedelijke vernieuwing heeft in de afgelopen decennia de kwaliteit van het wonen en leven in steden en dorpen aantoonbaar verbeterd. Stedelijke vernieuwing staat echter voor nieuwe uitdagingen nu de financiële middelen van betrokken partijen onder druk staan. Om een beeld te geven van de...
  Download PDF
 • vp-PBL-rapport

  Nieuwe steden in de Randstad

  Whitepaper van Planbureau voor de Leefomgeving september 2012
  Deze publicatie bespreekt het heden en verleden van de zogenaamde 'groeikernen' en verkent hun toekomst. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de ontwikkelingen vanuit het perspectief van die groeikernen zelf, maar ook naar hun positie in de nationale verstedelijkingsopgaven, zoals de recentelijk gelanceerde 'metropoolregio'....
  Download PDF
 • vp-PBL-Balans

  Balans van de Leefomgeving 2012

  Whitepaper van Planbureau voor de Leefomgeving september 2012
  Nederland staat voor grote opgaven. De samenleving zoekt een uitweg uit de economische crisis en naar continuering van de welvaart – in de wetenschap dat andere landen Nederland op diverse fronten in concurrentiekracht voorbij dreigen te streven. Tegelijkertijd is het nodig te kijken naar de natuurlijke hulpbronnen op basis waarvan die...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Ruimte en Milieu (155) Branches Bezuinigingen (1) Bibob (1) Integriteit (1) Leegstand (3) Participatie (1) Vastgoed en overheid (10) Veiligheid (2) Meer branches