of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Gemeenten na de Decentralisatie

Welke organisatievorm past het beste?

ScreenHunter-208-Sep.-14-09.05

Samenvatting

Op 1 januari 2015 zijn taken van de rijksoverheid en provincies op het gebied van werk, inkomen en zorg overgeheveld naar de gemeenten. Specifiek gaat het om de Participatiewet, de Jeugdzorgwet en (uitbreiding van) de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat om meer dan het overdragen van taken alleen: het is de bedoeling dat deze taken ook anders uitgevoerd gaan worden. De gedachte daarachter is dat gemeenten dichter bij de burger staan en daarom ook beter in staat zijn de burger zorg op maat te leveren: integrale zorg, vanuit verschillende disciplines. De regierol die nodig is voor die integrale zorg, zo stelt het kabinet, is bij een gemeente in betere handen. Daarnaast is de stelselwijziging ook gewoon een bezuinigingsoperatie: de kosten van de verzorgingsstaat moeten omlaag.

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Wel of niet zelf doen

3. Uitvoeren taken in het sociale domein

4. Uw administratie in handen van een ICT-leverancier

5. Dienstverleningsmodel

6. Adresgegevens

Inloggen of registreren